Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI)

El Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI) forma part dels instruments de governança del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI).

El SICTI es va crear arran de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, sota la dependència del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats com a instrument de captació de dades i anàlisi per a l’elaboració i seguiment de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI), i dels seus plans de desenvolupament.

Red Española de Centros de I+D+I (RECIDI)

Es posa a disposició una eina de consulta, la Xarxa Espanyola de Centres d’R+D+I (RECIDI), que incorpora institucions, centres i infraestructures espanyoles on es realitzen les activitats d’R+D+I.

Dades globals del sistema

En aquest apartat es presenten les principals dades de context global del SECTI. S’inclouen dades de despesa en R+D i de recursos humans. Tota la informació recollida en aquest apartat procedeix de l’Estadística sobre activitats d’R+D de l’INE i el seu objectiu és contextualitzar la informació que es presenta en la resta dels epígrafs d’aquest apartat donant una visió general del SECTI.

Pressupost de despeses en R+D+I

En aquest apartat està disponible la informació referida als crèdits pressupostaris destinats a R+D+I per les diferents administracions públiques. Es presenten els crèdits inicials i l’execució pressupostària de l’Administració General de l’Estat (AGE), desagregant-ne per Ministeri i organisme, així com de les comunitats autònomes (CA), tant de la política de despesa 46 com d’altres programes de despesa amb partides destinades a R+D+I.

Actuacions públiques en R+D+I

El SICTI proporciona informació de les actuacions públiques en R+D+I que es duen a terme des de les diferents administracions i organismes públics, tant de l’AGE com de les CA, intentant respondre a preguntes com: Quin tipus d’activitat d’R+D+I es finança? Com es finança? Quin pressupost previst té assignat cada actuació? Quin és el procediment de concessió? A qui es dirigeixen els ajuts?

Ajuts públics a R+D+I

En aquest apartat, el SICTI facilita informació detallada sobre els ajuts públics concedits en l’àmbit d’R+D+I, tant des de l’AGE com des de les CA: quants ajuts s’han concedit en un any concret?  qui en són els beneficiaris? on tenen lloc les activitats d’R+D+I?  a quant ascendeix el finançament de l’ajuda? sota quina modalitat de concessió s’ha atorgat l’ajuda?  quin és l’objecte de l’ajuda? wtcètera.

Retorn del Pla estatal

El Pla estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació (PEICTI) recull totes les actuacions en l’àmbit d’R+D+I que posen en marxa els principals agents finançadors dependents del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (AEI, CDTI, ISCIII) així com la resta de departaments ministerials i organismes adscrits. Aquí es pot consultar informació rellevant respecte a la distribució territorial dels ajuts, el tipus de beneficiaris a cada territori, el nombre d’ajuts i l’import global de cada regió, etcètera. La font d’informació és el SICTI. 

Indicadors de Transferència de Coneixement i Innovació

Es presenten els primers resultats de l’Estadística d’Indicadors de Transferència de Coneixement i Innovació (TCI) elaborada pel Ministeri. Les dades fan referència a universitats, organismes públics de recerca estatals i de les comunitats autònomes i centres tecnològics registrats. La informació es disposa en diferents apartats segons el seu contingut: a) protecció de resultats; b) acords d’explotació; c) contractes; d) col·laboració i e) spin-off. Els informes són navegables i disposen de diferents possibilitats de selecció. Per la complexitat de la informació continguda és recomanable consultar prèviament la ressenya metodològica.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...