Pressupost de despeses R+D+I (AGE + CA)

Es representa a través dels gràfics interactius el finançament públic de l’R+D+I a Espanya, mesurada a partir de les dades dels pressupostos de les administracions públiques, tant a escala estatal (PGE, font IGAE) com a escala regional (pressupostos de les CA). S’hi inclou la intensitat de despesa i la distribució econòmica de les dades d’execució pressupostària desagregades per administracions i per polítiques de despesa, distingint els programes de la Política de Despesa 46 d’altres programes de despesa destinats a R+D+I (vegeu-ne notes explicatives a peu de pàgina).

Font: Estadística de Crèdits Pressupostaris d’R+D+I. Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics (tret de la sèrie històrica) actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del plafó mostrant els valors associats a aquesta selecció. Per fer filtres acumulatius, cal prémer CRTL i el nou element visual.


Nota: No s’ha inclòs en altres programes de despesa l’estimació de despesa en R+D dels Fons Generals Universitaris (FGU)


Nota: S’han exclòs de la Política de Despesa 46 els programes o partides pressupostàries que, encara que estan inclosos en la PG46 (o els seus homòlegs) en els pressupostos de la CA, tenen una finalitat diferent a R+D+I. En particular se n’han exclòs els programes de despesa que es destinen a estadística, cartografia, societat de la informació, administració electrònica i innovació i avaluació educativa, tret d’aquells crèdits que la CA ha indicat que cal destinar específicament a R+D+I.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandeix el gràfic en una finestra individual

icono-contacto.svg

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...