Política de privacitat i protecció de dades

Aquest avís legal és d’aplicació a les pàgines dels portals web i seus electròniques propietat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats actua com a responsable del tractament de les dades de caràcter personal relatives als usuaris dels seus serveis. Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran, amb caràcter exclusiu, per a les finalitats previstes en cada procediment o actuació.

La normativa vigent en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal es compon del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD). D’acord amb la normativa esmentada abans, el Ministeri garantirà la confidencialitat de les dades personals tractades. Per a això, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries.

Recollida de dades personals

Per exercir les competències que té atribuïdes i a fi de prestar serveis a la ciutadania, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats pot obtenir i tractar dades de caràcter personal.

El Ministeri informarà de les dades personals que obtingui directament de l’interessat en el moment de recollir-les. En la informació proporcionada s’especificarà la finalitat, la base jurídica del tractament, els drets que pot exercir l’interessat, la identitat de l’òrgan responsable del tractament i les dades de contacte del delegat de protecció de dades. Podeu consultar-ne informació addicional al Registre d’activitats de tractament, que és el document que recull totes les activitats de tractament de dades personals realitzades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Registre de tractament d’activitats

Destinataris, cessió i transferència de dades

En la majoria dels casos, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats no comunica les dades personals tractades a altres destinataris. En els casos en què es comuniquen a tercers, sempre es procedeix en aplicació de la normativa vigent, i se n’informa l’interessat quan correspon.

Període de conservació de les dades

Les dades es conserven durant el temps imprescindible per garantir la prestació dels serveis oferts pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Exercici de drets

L’usuari pot exercir en tot moment els drets reconeguts en relació amb les dades tractades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Per a això, podeu presentar a la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats una sol·licitud d’accés, limitació, rectificació, portabilitat, supressió o oposició, d’acord amb la normativa vigent.

Exercici dels drets de protecció de les dades personals

També us podeu dirigir a l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i interposar una reclamació si considereu que les vostres dades personals no es tracten conforme a la normativa vigent.

Queixes i suggeriments

Per tal de recollir i tramitar tant les manifestacions d’insatisfacció amb els serveis prestats com les iniciatives per millorar-ne la qualitat, podeu presentar a la Seu Electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats una queixa o suggeriment.

Queixes i suggeriments

Política de galetes

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats utilitza un servei d’analítica web que consisteix a instal·lar galetes temporalment amb l’única i exclusiva finalitat d’elaborar informes de caràcter estadístic. Les galetes són fitxers creats al navegador de l’usuari per registrar la seva activitat al lloc web. Una galeta no identifica una persona, sinó una combinació computador-navegador-usuari, té una vigència temporal limitada i en cap cas no s’utilitza per recollir informació de caràcter personal.

Per navegar pel portal i les seus electròniques del Ministeri, es pot optar per no permetre la instal·lació d’aquestes galetes i és possible deshabilitar-les directament al navegador. A cada navegador l’operativa és diferent. En l’ajuda del navegador trobareu informació relacionada amb l’ús de les galetes.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...