Orzamento de gastos I+D+I (AXE + CC.AA)

Se representa a través de los gráficos interactivos la financiación pública de la I+D+I en España, medida a partir de los datos de los presupuestos de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal (PGE, fuente IGAE) como a nivel regional (presupuestos de las CC.AA.). Se incluye la intensidad de gasto y la distribución económica de la ejecución presupuestaria, desagregando por administraciones y por políticas de gasto, distinguiendo los programas de la Política de Gasto 46 de otros programas de gasto destinados a I+D+I (ver notas aclaratorias a pie de página).

Fuente: Estadística de Créditos Presupuestarios de I+D+I. Subdirección General de Planificación, Seguimiento y Evaluación (sgcps@ciencia.gob.es)

Represéntase a través dos gráficos interactivos o financiamento público da I+D+I en España, medida a partir dos datos dos orzamentos das administracións públicas, tanto a nivel estatal (PGE, fonte IGAE) coma a nivel rexional (orzamentos das CC.AA.). Inclúese a intensidade de gasto e a distribución económica dos datos de execución orzamentaria desagregados por administracións e por políticas de gasto, distinguindo os programas da Política de Gasto 46 doutros programas de gasto destinados a I+D+I (ver notas aclaratorias a pé de páxina).

Fonte: Estatística de Créditos Orzamentarios de I+D+I. Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Todos os elementos gráficos (agás a serie histórica) actúan como filtros de selección sobre outros gráficos do panel amosando os valores asociados a esa selección. Para facer filtros acumulativos hai que premer CRTL e o novo elemento visual.


Nota: Non se incluíron noutros programas de gasto a estimación de gasto en I+D dos Fondos Xerais Universitario (FXU)


Nota: Excluíronse da Política de Gasto 46 aqueles programas ou partidas orzamentarias que, aínda que están incluídos na PG46 (ou os seus homólogos) nos orzamentos da C.A., teñen unha finalidade distinta a I+D+I. En particular excluíronse aqueles programas de gasto que se destinan a estatística, cartografía, sociedade da información, administración electrónica e innovación e avaliación educativa, agás aqueles créditos que a C.A. indicou destinar especificamente a I+D+I.

Icona Descrición
Filtro aplicado en el gfráfico informa do filtro aplicado no gráfico
Expande el gráfico en una ventana individual expande o gráfico nunha ventá individual

icono-contacto

Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Avaliación.

Pº de la Castellana 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...