Aviso Legal

O dominio www.ciencia.gob.es é titularidade do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

A páxina web e todos os dominios e directorios incluídos baixo ela (en diante conxuntamente denominados como Portal), así como os servizos ou contidos que a través del se poidan obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste aviso legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puideran precisar da aceptación de unhas condicións xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste aviso legal non son da súa conformidade, pregamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga del ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Portal cumpre a función de información xeral e atención ao cidadán nos termos do establecido no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os Servizos de Información Administrativa e de Atención ao Cidadán, tendo carácter meramente informativo e sen que en ningún caso poida derivarse deles efecto xurídico vinculante ningún.

O servizo de presentación telemática a través do rexistro electrónico deste Portal cumpre coa normativa vixente, e, polo tanto, os documentos presentados por este medio teñen a mesma validez xurídica que se tivesen sido presentados por calquera outro dos especificados na Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Co obxecto de manter actualizada a información publicada no Portal, os contidos deste poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento, polo que será conveniente comprobar a vixencia ou exactitude destes acudindo ás fonte oficiais.

O deseño do Portal e o seu código fonte, logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen nel pertencen ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, ou aos seus organismos ou entidades a el adscritas, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades facilita o acceso a outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo dos devanditos enlaces é unicamente facilitarlle a busca dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. Non obstante, as devanditas páxinas non pertencen ao Ministerio, nin este revisa os seus contidos. Por iso, non pode facerse responsable dos contidos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso dela.

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades prohibe expresamente a realización de framings ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu Portal.

Prohíbese expresamente a reprodución total ou parcial dos contidos do Portal sen citar a súa orixe ou sen solicitar autorización no seu caso.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...