Política de privacidade e protección de datos

Este aviso legal é de aplicación ás páxinas dos portais web e sedes electrónicas propiedade do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades actúa en calidade de responsable do tratamento dos datos de carácter persoal relativos aos usuarios dos seus servizos. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter exclusivo, para os fins previstos en cada procedemento ou actuación.

A normativa vixente no ámbito da protección de datos de carácter persoal componse do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016 (RGPD) e da lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD). De acordo coa normativa anteriormente citada, o Ministerio garantirá a confidencialidade dos datos persoais tratados. Para iso, adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias.

Recollida de datos persoais

Co obxecto de exercer as competencias que ten atribuídas e co fin de prestar servizos á cidadanía, o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades poderá recoller e tratar datos de carácter persoal.

O Ministerio informará dos datos persoais que recolla directamente do interesado no momento de proceder á súa recollida. Na información proporcionada especificarase a finalidade, a base xurídica do tratamento, os dereitos que pode exercer o interesado, a identidade do órgano responsable do tratamento e os datos de contacto do delegado de protección de datos. Poderá consultar información adicional no Rexistro de Actividades de Tratamento, que é o documento que recolle todas as actividades de tratamento de datos persoais realizadas polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Rexistro de Tratamento de Actividades

Destinatarios, cesión e transferencia de datos

Na maioría dos casos o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades non comunica os datos persoais tratados a outros destinatarios. Nos casos en que se comunican a terceiros, sempre se procede en aplicación da normativa vixente, informando cando proceda o interesado.

Período de conservación dos datos

Os datos conservaranse durante o tempo imprescindible para garante a prestación dos servizos ofrecidos polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Exercicio de dereitos

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos recoñecidos en relación cos datos tratados polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Para iso, poderá presentar na Sede Electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades unha solicitude de Acceso, Limitación, Rectificación, Portabilidade, Supresión ou Oposición, de acordo coa normativa vixente.

Exercicio dos dereitos de protección dos datos persoais

Tamén poderá dirixirse á autoridade de control, neste caso Axencia Española de Protección de Datos, e interpoñer unha reclamación se considera que os seus datos persoais non se tratan conforme á normativa vixente.

Queixas e suxestións

Co obxecto de recoller e tramitar tanto as manifestacións de insatisfacción cos servizos prestados coma as iniciativas para mellorar a súa calidade, poderá presentar na Sede Electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades unha queixa ou suxestión.

Queixas e suxestións

Política de cookies

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades utiliza un servizo de analítica web consistente en instalar cookies temporalmente coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web. Unha cookie non identifica unha persoa, senón unha combinación computador-navegador-usuario, ten unha vixencia temporal limitada e en ningún caso se utiliza para recoller información de carácter persoal.

Para navegar polo portal e as sedes electrónicas do Ministerio pódese optar por non permitir a instalación destas cookies, e é posible deshabilitalas directamente no navegador. En cada navegador a operativa é diferente. Na axuda do navegador encontrase información relacionada co uso das cookies.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...