La investigació, el desenrotllament i la innovació es configuren com a àmbits prioritaris per al desenrotllament econòmic i social. Cal dirigir adequadament les polítiques públiques i fer-ho amb la màxima transparència possible, acompanyat d’un procés de rendició de comptes. Per a això, es requerix disposar de dades sòlides i veraces que permeten conéixer la situació del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) i l’impacte i els resultats de les polítiques públiques. 

El Sistema d’Informació de Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI) es configura com la principal plataforma d’informació en l’àmbit d’I+D+I que permet disposar d’indicadors per al coneixement, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques. La creació del SICTI està prevista a l’article 11 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

El Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI) forma parte de los instrumentos de gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). 

El SICTI se crea en la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación bajo la dependencia del Ministerio de Ciencia e Innovación como instrumento de captación de datos y análisis para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI), y de sus planes de desarrollo.

Dades globals del sistema

En este apartat es presenten les principals dades de context global del SECTI. S’inclouen dades de gasto en I+D i de recursos humans. Tota la informació arreplegada en este apartat procedix de l’Estadística sobre activitats d’I+D de l’INE i el seu objectiu és contextualitzar la informació que es presenta en la resta dels epígrafs d’este apartat donant una visió general del SECTI.

Pressupost de gastos en I+D+I

En este apartat està disponible la informació referida als crèdits pressupostaris destinats a I+D+I per les diferents administracions públiques. Es presenten els crèdits inicials i l’execució pressupostària de l’Administració General de l’Estat (AGE), desagregant-ne per ministeri i organisme, així com de les comunitats autònomes (CA), tant de la política de gasto 46 com d’altres programes de gasto amb partides destinades a I+D+I.

Actuacions públiques en I+D+I

El SICTI proporciona informació de les actuacions públiques en I+D+I que es duen a terme des de les diferents administracions i organismes públics, tant de l’AGE com de les CA, intentant respondre a preguntes com: Quin tipus d’activitat d’I+D+I es finança? Com es finança? Quin pressupost previst té assignat cada actuació? Quin és el procediment de concessió? A qui es dirigixen les ajudes?

Ajudes públiques a I+D+I

En este apartat, el SICTI facilita informació detallada sobre les ajudes públiques concedides en l’àmbit d’I+D+I, tant des de l’AGE com des de les CA: quantes ajudes s’han concedit en un any concret?  qui en són els beneficiaris? on tenen lloc les activitats d’I+D+I?  a quant ascendix el finançament de l’ajuda? davall quina modalitat de concessió s’ha atorgat l’ajuda?  quin és l’objecte de l’ajuda? etcètera.

Retorn del pla estatal

El Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació (PEICTI) arreplega totes les actuacions en l’àmbit d’I+D+I que posen en marxa els principals agents finançadors dependents del Ministeri de Ciència i Innovació (AEI, CDTI, ISCIII), així com la resta de departaments ministerials i organismes adscrits. Ací es pot consultar informació rellevant respecte a la distribució territorial de les ajudes, el tipus de beneficiaris a cada territori, el nombre d’ajudes i l’import global de cada regió, etcètera. La font d’informació és el SICTI. 

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...