Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI)

El Sistema d’Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació (SICTI) forma part dels instruments de governança del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI). 

El SICTI es va crear arran de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, davall la dependència del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats com a instrument de captació de dades i anàlisi per a l’elaboració i seguiment de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI), i dels seus plans de desenvolupament.

Xarxa Espanyola de Centres d’R+D+I (RECIDI)

Es posa a disposició una ferramenta de consulta, la Xarxa Espanyola de Centres d’R+D+I (RECIDI), que incorpora institucions, centres i infraestructures espanyoles on es realitzen les activitats d’R+D+I.

Dades globals del sistema

En este apartat es presenten les principals dades de context global del SECTI. S’inclouen dades de gasto en I+D i de recursos humans. Tota la informació arreplegada en este apartat procedix de l’Estadística sobre activitats d’I+D de l’INE i el seu objectiu és contextualitzar la informació que es presenta en la resta dels epígrafs d’este apartat donant una visió general del SECTI.

Pressupost de gastos en I+D+I

En este apartat està disponible la informació referida als crèdits pressupostaris destinats a I+D+I per les diferents administracions públiques. Es presenten els crèdits inicials i l’execució pressupostària de l’Administració General de l’Estat (AGE), desagregant-ne per ministeri i organisme, així com de les comunitats autònomes (CA), tant de la política de gasto 46 com d’altres programes de gasto amb partides destinades a I+D+I.

Actuacions públiques en I+D+I

El SICTI proporciona informació de les actuacions públiques en I+D+I que es duen a terme des de les diferents administracions i organismes públics, tant de l’AGE com de les CA, intentant respondre a preguntes com: Quin tipus d’activitat d’I+D+I es finança? Com es finança? Quin pressupost previst té assignat cada actuació? Quin és el procediment de concessió? A qui es dirigixen les ajudes?

Ajudes públiques a I+D+I

En este apartat, el SICTI facilita informació detallada sobre les ajudes públiques concedides en l’àmbit d’I+D+I, tant des de l’AGE com des de les CA: quantes ajudes s’han concedit en un any concret?  qui en són els beneficiaris? on tenen lloc les activitats d’I+D+I?  a quant ascendix el finançament de l’ajuda? davall quina modalitat de concessió s’ha atorgat l’ajuda?  quin és l’objecte de l’ajuda? etcètera.

Retorn del pla estatal

El Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació (PEICTI) arreplega totes les actuacions en l’àmbit d’I+D+I que posen en marxa els principals agents finançadors dependents del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (AEI, CDTI, ISCIII), així com la resta de departaments ministerials i organismes adscrits. Ací es pot consultar informació rellevant respecte a la distribució territorial de les ajudes, el tipus de beneficiaris a cada territori, el nombre d’ajudes i l’import global de cada regió, etcètera. La font d’informació és el SICTI. 

Indicadors de Transferència de Coneixement i Innovació

Es presenten els primers resultats de l’Estadística d’Indicadors de Transferència de Coneixement i Innovació (TCI) elaborada pel Ministeri. Les dades fan referència a universitats, organismes públics de recerca estatals i de les comunitats autònomes i centres tecnològics registrats. La informació es disposa en diferents apartats segons el seu contingut: a) protecció de resultats; b) acords d’explotació; c) contractes; d) col·laboració i e) spin-off. Els informes són navegables i disposen de diferents possibilitats de selecció. Per la complexitat de la informació continguda és recomanable consultar prèviament la ressenya metodològica.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...