Personal en R+D

Este gràfic interactiu representa l’evolució anual del personal en R+D interna. La informació es presenta desagregada per tipus de personal (total de persones empleades en R+D i investigadors) i per sexe. Inclou també la distribució del personal en R+D per CA.

Font: Estadística sobre activitats d’R+D. INE (www.ine.es)

AYUDA

Els gràfics de sectors estan relacionats entre si. Si es filtra un sector en un gràfic, es visualitza filtrada la informació per al sector esmentat. En estos gràfics sempre es mostra la informació agregada a escala nacional.


Per veure la informació desagregada per sexe i sector executor per a cada comunitat autònoma, situeu el ratolí en la comunitat corresponent en el gràfic de barres o en el mapa. 


Notes metodològiques: (1) Dada no disponible s’indica quan l’INE no publica la dada per a la desagregació esmentada.


Per als anys 2010 i anteriors, les dades del sector IPFSL estan integrades en el sector Empreses. 

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...