Pressupost de despeses R+D+I (AGE + CA)

Se representa a través de los gráficos interactivos la financiación pública de la I+D+I en España, medida a partir de los datos de los presupuestos de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal (PGE, fuente IGAE) como a nivel regional (presupuestos de las CC.AA.). Se incluye la intensidad de gasto y la distribución económica de la ejecución presupuestaria, desagregando por administraciones y por políticas de gasto, distinguiendo los programas de la Política de Gasto 46 de otros programas de gasto destinados a I+D+I (ver notas aclaratorias a pie de página).

Fuente: Estadística de Créditos Presupuestarios de I+D+I. Subdirección General de Planificación, Seguimiento y Evaluación (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics (llevat de la sèrie històrica) actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell mostrant els valors associats a esta selecció. Per fer filtres acumulatius, cal polsar CRTL i el nou element visual.


Nota: No s’ha inclòs en altres programes de despesa l’estimació de despesa en R+D dels Fons Generals Universitaris (FGU)


Nota: S’han exclòs de la Política de Despesa 46 els programes o les partides pressupostàries que, encara que estan inclosos en la PG46 (o els seus homòlegs) en els pressupostos de la CA, tenen una finalitat diferent de R+D+I. En particular se n’han exclòs els programes de despesa que es destinen a estadística, cartografia, societat de la informació, administració electrònica i innovació i avaluació educativa, llevat d’aquells crèdits que la CA ha indicat que cal destinar específicament a R+D+I.

Tots els elements gràfics actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell i mostren els valors associats a esta selecció.

Per fer filtres acumulatius cal polsar CRTL i el nou element visual.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual

icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...