Estadística GBARD

Se representan los resultados de la estadística europea de Créditos Públicos Presupuestarios de I+D o GBARD, cuyo objeto es medir la financiación pública de la I+D, siguiendo la Metodología de Eurostat. La financiación en I+D se presenta desagregada por administraciones públicas y se clasifica por objetivos socioeconómicos (NABS).

Debe tenerse en cuenta que solo se incluyen créditos de I+D, de manera que se excluyen los créditos destinados a innovación. Se excluyen también los gastos de personal y otros gastos corrientes de los agentes públicos financiadores, así como los gastos financieros. Por otra parte, se incluye la estimación de gasto en I+D de los Fondos Generales Universitarios (FGU) en el ámbito de las CC.AA. Para más detalle ver las recomendaciones de la OCDE Manual de Frascati

Fuente: Estadística de Créditos Presupuestarios de I+D+I. Subdirección General de Planificación, Seguimiento y Evaluación (sgcps@ciencia.gob.es )

Es representen els resultats de l’estadística europea de Crèdits Públics Pressupostaris d’R+D o GBARD, l’objecte del qual és mesurar el finançament públic de l’R+D, seguint la metodologia d’Eurostat. El finançament en R+D es presenta desagregat per administracions públiques i es classifica per objectius socioeconòmics (NABS).

S’ha de tenir en compte que només s’hi inclouen crèdits d’R+D, de manera que se n’exclouen els crèdits destinats a innovació. Se n’exclouen també les despeses de personal i altres despeses corrents dels agents públics finançadors, així com les despeses financeres. D’altra banda, s’hi inclou l’estimació de despesa en R+D dels Fons Generals Universitaris (FGU) en l’àmbit de les CA. Per a més detall, vegeu les recomanacions de l’OCDE Manual de Frascati

Font: Estadística de Crèdits Pressupostaris d’R+D+I. Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació (sgcps@ciencia.gob.es)

AYUDA

Tots els elements gràfics (llevat de la sèrie històrica) actuen com a filtres de selecció sobre altres gràfics del panell mostrant els valors associats a esta selecció. Per fer filtres acumulatius, cal polsar CRTL i el nou element visual.

Icona Descripció
Filtro aplicado en el gfráfico informa del filtre aplicat al gràfic
Expande el gráfico en una ventana individual expandix el gràfic en una finestra individual
icono-contacto

Subdirecció General de Planificació, Seguiment i Avaluació

Pg. Castellana, 162. 28046 Madrid.

sgcps@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...