El Ministeri de Ciència i Innovació és el departament de l’Administració General de l’Estat encarregat de l’execució de la política del Govern en matèria d’investigació científica i tècnica, desenrotllament tecnològic i innovació en tots els sectors, inclosa la direcció de les relacions internacionals en esta matèria i la representació espanyola en programes, fòrums i organitzacions de la Unió Europea i internacionals de la seua competència. 

Estructura i funcions

Reial Decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenrotlla l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació, establix els òrgans directius següents: 

Entitats adscrites

El Ministeri de Ciència i Innovació desenrotlla les seues funcions també a través d’organismes públics que en depenen amb funcions o comeses concretes.

Organismes públics d’investigació (OPI)

Són organismes públics creats per a l’execució directa d’activitats d’investigació científica i tècnica, d’activitats de prestació de serviciis tecnològics i d’aquelles altres activitats de caràcter complementari, necessàries per a l’adequat progrés científic i tecnològic de la societat.

Òrgans consultius

Els òrgans consultius del Ministeri de Ciència i Innovació oferixen els seus coneixements sobre qüestions determinades en l’àrea concreta d’acció que estudien. 

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...