Són considerats organismes públics d’investigació de l’Administració general de l’Estat els creats per a l’execució directa d’activitats d’investigació científica i tècnica, d’activitats de prestació de servicis tecnològics i d’altres activitats de caràcter complementari, necessàries per a l’adequat progrés científic i tecnològic de la societat, que els siguen atribuïdes per la llei o per les seues normes de creació i funcionament. La coordinació de les actuacions dels OPI és responsabilitat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT)

Organisme Públic d’Investigació adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la Secretaria General d’Investigació, que se centra principalment en els àmbits de l’energia i el medi ambient i els camps tecnològics relacionats amb estos dos àmbits.

El CIEMAT treballa estretament amb altres centres nacionals d’I+D+I, institucions, universitats i empreses del sector del nostre país a fi de transferir els coneixements i la tecnologia que s’ha generat. D’esta manera, s’ajuda a impulsar la innovació i el canvi del model econòmic basant-se en el coneixement. El CIEMAT participa en els programes de la UE i coopera amb organismes intergovernamentals i centres d’investigació d’altres països. A més, desenrotlla activitats de formació de transferència de tecnologia de prestació de servicis tècnics i d’assessorament.

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és la institució pública més important d’Espanya dedicada a la investigació científica i tècnica i una de les més destacades de l’Espai Europeu d’Investigació i el principal agent d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI).

La investigació al CSIC s’estructura en tres grans àrees: societat, vida i matèria, que cobrixen bona part del coneixement humà i en què s’inclou l’activitat de més de 1.500 grups d’investigació dels seus 120 centres. El CSIC té entre els seus objectius apropar les capacitats i els assoliments científics i tecnològics a tots els sectors socioeconòmics nacionals i internacionals, a fi d’aconseguir que es transformen en benestar social.

Institut de Salut Carlos III (ISCIII)

L’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) és un organisme de referència nacional i internacional en investigació biomèdica i salut pública.

La seua missió és contribuir a millorar la salut de tota la ciutadania i lluitar contra les malalties. Això ho aconseguix a través del foment de la investigació i la innovació en ciències de la salut i biomedicina, i de la prestació de servicis cientificotècnics de referència i programes docents dirigits al Sistema Nacional de Salut. Els seus valors són, entre d’altres:

  • El compromís social, la sostenibilitat, la qualitat i l’eficiència.
  • La integritat científica, la confidencialitat, el control dels conflictes d’interessos i la veracitat dels resultats amb respecte a l’autoria i la propietat intel·lectual.

Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC)

L’Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC), acreditat pel Govern espanyol com a "Centre d’Excel·lència Severo Ochoa", és un organisme públic d’investigació espanyol que gestiona dos dels millors observatoris internacionals del món.

Té com a missió dur a terme i promoure qualsevol tipus d’investigació astrofísica o que tinga relació amb esta disciplina, així com desenrotllar i transferir la seua tecnologia. Això inclou difondre els coneixements astronòmics, col·laborar en l’ensenyament universitari especialitzat i formar i capacitar el personal científic i tècnic en tots els camps relacionats amb l’astrofísica.

L’objectiu final és el lideratge internacional a través d’excel·lents resultats científics i tecnològics, reforçar els observatoris de les Canàries com a “reserva astronòmica” i atraure infraestructures d’investigació de primer nivell.

icono-contacto

Contacte

Subdirecció General de Coordinació amb els organismes públics d’investigació

Pg. Castellana, 162. 28046, Madrid

sgcopis@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...