Carrera investigadora

Investigar és dur a terme un treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per a incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l'ésser humà, la cultura i la societat. Açò es traduïx en l'ús de coneixements per a crear noves aplicacions, la seua transferència i la seua divulgació.

És primordial establir una carrera investigadora ben definida amb mecanismes eficaços de selecció, avaluació i promoció en la qual es contemple i facilite la mobilitat com a element enriquidor del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI). La disponibilitat d'una carrera científica definida i estructurada estimula i reté el talent científic en el nostre país. L'itinerari dissenyat ha de respectar i garantir els principis de seguretat laboral i d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens.

Benestar dels animals usats en investigació

Solament es podran utilitzar animals amb finalitats científiques quan el seu ús estiga justificat per la finalitat que es perseguix, sent necessària la implementació del «principi de les tres erres», és a dir, el reemplaçament, la reducció i el refinament dels procediments, fomentant l'ús de mètodes alternatius a l'experimentació amb animals vius.

Les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, estan establides en el Reial Decret 53/2013, d'1 de febrer.

L'òrgan encarregat d'assessorar a l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i als òrgans encarregats del benestar dels animals, així com de garantir que es compartixen les millors pràctiques, és el Comité espanyol per a la protecció d'animals utilitzats amb finalitats científiques (CEPAFIC), adscrit al Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentación.

Premis i reconeixements

Els Premis Nacionals d'Investigació reconeixen el mèrit d'aquells investigadors i investigadores de nacionalitat espanyola que estiguen realitzant una labor destacada en camps científics de rellevància internacional i que contribuïsquen excepcionalment a l'avanç de la ciència, al millor coneixement de l'ésser humà i la seua convivència, a la transferència de tecnologia i al progrés de la Humanitat.

D'altra banda, la Medalla al Mèrit en la Investigació i en l'Educació Universitària es va crear a efectes honorífics per a distingir a les persones i entitats que han destacat, de manera eminent, en el desenvolupament i foment de l'educació universitària i de la investigació científica i tècnica. La Medalla al Mèrit en la Investigació i en l'Educació Universitària té tres categories: or, plata i bronze.

Accés a usuaris ICTS

El terme Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) fa referència a instal·lacions, recursos o servicis necessaris per a desenvolupar investigació d'avantguarda i de màxima qualitat. Les ICTS són úniques o excepcionals en el seu gènere, amb un cost d'inversió, manteniment i operació molt elevat, la importància de la qual i caràcter estratègic justifica la seua disponibilitat per a tot el col·lectiu de R+D+I. Es caracteritzen per tres aspectes fonamentals: són infraestructures de titularitat pública, són singulars i estan obertes a l'accés competitiu.

Les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) oferixen un percentatge d'obertura de la capacitat dels seus servicis essencials en règim d'Accés Obert Competitiu per a l'ús per investigadors del sector públic i privat, nacional i internacional, comptant amb el suport del personal tècnic i administratiu propi de la ICTS.

Consell Internacional de la Ciència (ISC)

El Consell Internacional de la Ciència (ISC) és una organització mundial no governamental, amb una membresía global creixent, que conjumina a 40 unions i associacions científiques internacionals i més de 140 organitzacions científiques nacionals i regionals, incloses Acadèmies i Consells d'Investigació.

El Consell és únic en la seua capacitat per a reunir i integrar l'excel·lència científica i l'experiència científic-política de tots els camps de la ciència en totes les regions del món.

Espanya és “Membre Nacional” des de 1922, i en l'actualitat està representada per la Secretaria General d'Investigació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...