El Reial decret 202/2021, de 30 de març d'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i que substituïx al Reial decret 404/2020, establix en el seu article 5.3, f) la creació de la Subdirecció General de Fons Europeus per a la Investigació i la Innovació del Departament (SGFEII), dependent de la Sotssecretaria, a la qual li corresponen les funcions de coordinació dels òrgans amb senda financera del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i dels seus organismes públics, per a la gestió de Planes i Programes finançats per fons de la Unió Europea en l'àmbit de les competències d'este Ministeri.

La directora general de Fons Comunitaris, mitjançant acord per escrit de 12 de juliol de 2022, va designar com a Organisme Intermedi (OI) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a la Sotssecretaria de Ciència i Innovació (SCI) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a la gestió dels fons emmarcats en el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) FEDER 2014-2020.

L'objectiu d'este programa operatiu és contribuir a la millora i recuperació de la competitivitat de l'economia espanyola, a través de l'impuls d'un model de creixement més intel·ligent, recolzat en la investigació, la innovació i les TIC, amb especial atenció a les necessitats i el potencial de les pimes.

Es presenta informació sobre les actuacions que es promouen des de l'OI-SCI cofinançades pel FEDER, a través del POPE FEDER 2014-2020.

Programació

Els Estats membres elaboren els Programes Operatius del FEDER plurirregionales, els quals contribuïxen a l'aplicació de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i a l'assoliment de la cohesió econòmica, social i territorial.

L'últim Programes Operatiu plurirregional a Espanya aprovat en l'àmbit dels FEDER és el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya (POPE) 2014-2020.

Gestió i seguiment

En este apartat s'arrepleguen les diferents línies d'actuació que es financen en l'àmbit de cada objectiu específic, els organismes que les gestionen i la normativa nacional i comunitària d'aplicació.

S'inclou així mateix un apartat específic dedicat a la lluita contra el frau.

Avaluació

Durant el període de programació es duran a terme avaluacions de cada programa operatiu, especialment per a estimar la seua eficàcia, eficiència i impacte.

Comunicació

És important donar a conéixer al públic en general els assoliments dels fons de la Unió Europea, així com conscienciar sobre els objectius de la política de cohesió.

Organisme amb senda financera SGFI

La Secretaria General d'Innovació, a través de la Subdirecció General de Foment de la Innovació (SGFI), i a l'empara de la Línia de Foment de la Innovació des de la Demanda (Línia FID), realitza la selecció, avaluació i formalització, a l'efecte de cofinançament FEDER, d'operacions de Compra Pública d'Innovació (CPI). Així mateix, realitza el seguiment tècnic de les operacions cofinançades.

Organisme amb senda financera DGPI

La Direcció general de la Planificació de la innovació (DGPI) gestiona les operacions cofinançades amb FEDER a través de la Subdirecció General de Grans Instal·lacions Cientificotècniques (SGGICT) i la Subdirecció General d'Internacionalització de la Ciència i la Innovació (SGINCI).

La SGGICT duu a terme la selecció i seguiment científic tècnic de les operacions corresponents a les actuacions d'Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars, Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques Internacionals (ESFRI) i Infraestructures Científiques i Tecnològiques del CSIC; mentre que la SGINCI duu a terme la selecció i seguiment científic tècnic de les operacions corresponents a les actuacions LifeWatch ERIC “, amb seu a Espanya.

icono-contacto

Contacto

S.G. de Fondos Europeos para la Investigación y la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

feder-sci@ciencia.gob.es

S.G. de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

fid@ciencia.gob.es

S.G. de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

icts@ciencia.gob.es

S.G. de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sginci@ciencia.gob.es

S.G. de Gestión Económica

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sggestioneconomica@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...