El Reial Decret 404/2020, de 25 de febrer, establix que al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats li correspon la relació de l'Administració amb les Reals Acadèmies, les Acadèmies d'àmbit nacional i l'Institut d'Espanya (IdeE).

Les Reals Acadèmies són institucions de caràcter centenari que constituïxen el més alt exponent del coneixement i participen, de forma particular, en el foment de la divulgació i de la cultura científica. D'elles es deduïx un interés públic d'indubtable importància, a més, de la consecució de diversos objectius que són propis del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: el desenvolupament de la cultura, l'educació, el coneixement i la investigació. A raó de la diversa naturalesa d'este conjunt d'entitats, s'aconseguix, a més, que es tracten de forma transversal una àmplia varietat de matèries.

D'acord amb l'establit en el Reial Decret 1160/2010, de 17 de setembre, pel qual es regula l'Institut d'Espanya, formen part d'este diverses Reals Acadèmies, entre unes altres: Real Acadèmia de la Història; Real Acadèmia de Belles arts de Sant Fernando; Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals; Real Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques; Real Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya; Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d'Espanya; Real Acadèmia Nacional de Farmàcia; Real Acadèmia d'Enginyeria, i Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Formant estes part de l'Institut d'Espanya, resulta indubtable la relació de dependència directa que al seu torn sorgix entre elles i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Institut d'Espanya (IdeE)

L'Institut d'Espanya (IdeE) es va constituir com a corporació nacional a títol de màxim exponent de la cultura espanyola en l'orde acadèmic, l'objecte del qual era mantindre i estrènyer la fraternitat espiritual de les deu Reals Acadèmies nacionals, auxiliant-se i completant-se entre si per a la major eficàcia de les seues tasques i activitats, formant la superior representació acadèmica nacional a Espanya i en l'estranger.

Real Acadèmia Espanyola

La Real Acadèmia Espanyola, fundada en 1713, és una institució dedicada des dels seus orígens al coneixement de la llengua espanyola en tots els seus àmbits i manifestacions: la seua estructura interna, els seus usos i normes, així com la seua evolució i la seua diversitat. Des de la seua creació, la RAE vetla pel bon ús i la unitat de l'espanyol, patrimoni comú de 580 milions de persones a tot el món. La seua autoritat ha sigut atorgada pels propis hispanoparlants, verdaders amos de l'idioma, al llarg de més de 300 anys. L'àmplia labor editorial de la RAE ha estat sempre basada en l'elaboració dels tres grans codis que regulen la norma d'una llengua: el bon ús del lèxic, el domini de les regles gramaticals i la correcta escriptura.

Real Acadèmia de la Història

Institució dedicada a l'estudi i investigació de, fonamentalment, la Història d'Espanya, Iberoamèrica i l'extrem Orient hispà i a la difusió, foment i divulgació cultural de tals coneixements mitjançant un ampli programa de publicacions, projectes electrònics, treballs de catalogació i digitalització, elaboració contínua d'estudis i informes, a més de cicles de conferències, exposicions, visites guiades i tallers d'història per a professorat de diferents nivells.

Real Acadèmia de Belles arts de Sant Fernando

Fomenta la creació artística, així com l'estudi, difusió i protecció de les arts i patrimoni cultural. Posseïx un dels Museus més importants d'Espanya i una de les tres Calcografies europees.

En l'actualitat es compon de cinquanta-sis acadèmics, tots ells personalitats de reconegut prestigi en els camps de l'arquitectura, pintura, escultura, música, cinema, art gràfic, fotografia, disseny i història i teoria de l'art.

Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals

Fomenta l'estudi, investigació i difusió social de les Ciències Matemàtiques, Físiques, Químiques, Geològiques i Biològiques i les seues aplicacions i promou el suport a estes. Compta amb una biblioteca amb una col·lecció de més de 27.000 volums.

A més, assessora al Govern en temes de la seua competència, especialment en els de política científica que puguen tindre transcendència en el desenvolupament científic i tecnològic del país.

Real Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques

La Real Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques es va fundar en 1857 i és un fòrum d'encontre dels sabers socials, econòmics, filosòfics, polítics i jurídics.

Es considera un espai de debat, un centre difusor de coneixement i un laboratori d'investigació i de crítica. Tot açò basat en l'experiència dels seus acadèmics, personalitats de gran rellevància en la vida política, social i econòmica espanyola dels dos últims segles.

Real Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya

Vetla pel progrés, la investigació, la docència i el major coneixement de la Medicina, la Salut i la Sanitat. Fomenta i promou encontres científics i elabora publicacions relacionades amb ciència mèdica, especialment un diccionari de termes mèdics online d'accés lliure i gratuït.

Alberga una biblioteca mèdica especialitzada en fons del s. XVIII i XIX, un ampli banc d'imatges i un museu de medicina amb exposicions temporals.

Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d'Espanya

La investigació i el cultiu del Dret, i ciències afins, i la contribució al perfeccionament de la legislació són els seus principals objectius.

D'altra banda, assumix, entre unes altres, les següents funcions: l'estudi i l'ensenyament de tota classe de matèries jurídiques, l'organització i assistència a congressos sobre temes jurídics, l'anàlisi i la crítica doctrinal de la jurisprudència i la col·laboració amb entitats anàlogues d'Espanya i de l'estranger.

Real Acadèmia Nacional de Farmàcia

Fomenta la investigació i l'estudi de les Ciències Farmacèutiques i els seus afins. A més, proporciona assessorament a institucions públiques i privades en tot el relatiu a les Ciències Farmacèutiques, al medicament i a la promoció de la salut.

Finalment, la Real Acadèmia Nacional de Farmàcia s'encarrega d'elaborar informes o dictàmens sobre les matèries de la seua competència.

Real Acadèmia d'Enginyeria

Promou l'excel·lència, la qualitat i la competència de l'Enginyeria espanyola en les seues diverses disciplines i camps d'actuació. Presta assessorament estratègic en matèries que tenen a veure amb l'Enginyeria i amb àrees estretament relacionades com: la digitalització, la industrialització, el canvi climàtic, el medi ambient, l'energia, la innovació, l'emprenedoria, l'idioma com a vehicle de difusió de l'Enginyeria espanyola i l'educació.

Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

Corporació de caràcter científic i tècnic que el seu objectiu és la investigació, estudi i foment de les ciències econòmiques i financeres, mitjançant la labor investigadora canalitzada pel seu “Observatori d'Investigació Economicofinancer”, la col·laboració internacional duta a terme per la seua “Barcelona Economics Network” i la difusió de les seues publicacions a través del Dia Internacional del Llibre d'Investigació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...