Estructura i funcions

El Reial Decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenrotlla l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació, establix l’organització següent: El ministre de Ciència i Innovació; la Secretaria General d’Investigació, amb rang de subsecretaria, de la qual depén la Direcció General de Planificació de la Investigació; la Secretaria General d’Innovació, amb rang de subsecretaria; i la Subsecretaria de Ciència i Innovació, de la qual depén la Secretaria General Tècnica.

Entitats adscrites

El Ministeri de Ciència i Innovació desenrotlla les seues funcions també a través d’organismes públics que en depenen amb funcions o comeses concretes.

Organismes públics d’investigació (OPI)

Són organismes públics creats per a l’execució directa d’activitats d’investigació científica i tècnica, d’activitats de prestació de serviciis tecnològics i d’aquelles altres activitats de caràcter complementari, necessàries per a l’adequat progrés científic i tecnològic de la societat.

Òrgans consultius

Els òrgans consultius del Ministeri de Ciència i Innovació oferixen els seus coneixements sobre qüestions determinades en l’àrea concreta d’acció que estudien. 

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...