Les grans infraestructures d’investigació internacionals són ferramentes fonamentals per a la producció de ciència de frontera, l’impuls de desenrotllaments tecnològics, el foment de la innovació i la formació de científics i tecnòlegs.

Espanya participa activament en la construcció i operació de grans infraestructures d’investigació europees, bé a l’empara d’un organisme internacional o del Fòrum Estratègic Europeu d’Infraestructures d’Investigació (ESFRI), i això suposa la realització d’inversions estratègiques que contribuïxen a la implementació de les prioritats nacionals i europees en investigació i innovació i que tenen per objecte abordar els urgents i complexos desafiaments de la societat.

És especialment rellevant utilitzar el potencial de les infraestructures d’investigació com a principals promotors de la ciència oberta, proporcionant dades FAIR (dades que complixen amb els principis de facilitat de localització, accessibilitat, interoperabilitat i reutilització) i de qualitat que contribuïsquen a la construcció del Núvol Europeu de Ciència Oberta (EOSC) reforçant les seues capacitats al servici dels seus usuaris.

Grans organismes d’investigació internacionals

Espanya té una llarga tradició de participació en instal·lacions i organismes internacionals de caràcter científic que ha sigut fonamental per a afavorir la internacionalització de la investigació a Espanya, fomentant la mobilitat i la formació dels nostres investigadors i tecnòlegs en estos organismes i facilitant la coordinació de les directrius i activitats dels programes d’investigació estatals amb les dels altres socis. En este marc, els estats decidixen finançar de manera compartida els costos de construcció i operació d’estes grans infraestructures d’investigació, i assumixen compromisos a llarg termini en el marc d’acords internacionals.

Espanya participa en nombrosos organismes d’investigació internacionals les instal·lacions, dels quals estan obertes als científics i tecnòlegs espanyols.

Fòrum Estratègic Europeu d’Infraestructures d’Investigació (ESFRI)

El Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d’Investigació (ESFRI) naix per a desenrotllar un enfocament comú de les polítiques europees en matèria d’infraestructures d’investigació, que són considerades un element fonamental en la construcció de l’Espai Europeu d’Investigació.   

Utilitzant com a instrument estratègic els fulls de ruta ESFRI i gràcies a l’esforç conjunt dels països de la UE i la CE, Europa disposa d’un ampli ventall de infraestructures d’investigació que cobrixen tots els dominis científics, de les quals Espanya participa en 21.

e-CIÈNCIA

L’e-ciència s’entén com el conjunt d’activitats científiques desenrotllades mitjançant l’ús de recursos distribuïts accessibles i compartits a la xarxa. Espanya participa activament en la Infraestructura Grid Paneuropea (EGI) i en la hispanolusitana IBERGRID

La xarxa e-ciència es crea el 2020 com a òrgan assessor de la Secretaria General d’Investigació a fi d’impulsar i coordinar les activitats relacionades amb l’e-ciència a Espanya. 

Seleccione el tipus d’error que vol informar

  • Si ha detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si ha detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si ha detectat un error en el contingut...

  • Si ha detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no li ha sigut d’utilitat...