Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació (PEICTI)

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EEICTI) es desenvolupa en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat a través del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació (PEICTI), de caràcter plurianual, en el qual s’establixen les seues prioritats cientificotècniques i socials.

Programes d’actuació anual (PAA)

El Programa d’actuació anual (PAA) és l’eina de planificació operativa que recull tots els recursos pressupostaris i el calendari previst per al finançament de l’R+D+I a Espanya.

Cada any s’elabora un programa d’actuació en el qual s’integren totes les ajudes previstes pels diferents agents d’I+D+I en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat, per a assolir els objectius definits en el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació (PEICTI) vigent. Estos programes específics es desenrotllen pels agents de finançament adscrits al Ministeri de Ciència i Innovació i les unitats dels ministeris sectorials implicats.

Pla de xoc per a la ciència i la innovació

El Pla de xoc per a la ciència i la innovació, presentat el 9 de juliol de 2020, té per objectiu contribuir que la ciència i la innovació lideren les solucions a la crisi de la Covid-19, mentre també possibilita que es generen indústries i empreses competitives d’alt valor afegit.

Les dèsset mesures del Pla de Xoc suposen compromisos d’inversió els anys 2020 i 2021 per un total de 1.056 milions d’euros en ajudes directes al sistema de ciència i innovació. Estan dissenyades per a alinear-se i complementar-se amb les reformes i programes de mitjà i llarg termini del Pla d’Inversions i Reformes per a la recuperació de l’economia.

Horizonte Europa

El Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...