En este apartat es presenta el Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació que es deriva de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, així com els programes d’actuació anual associats a estos plans.

Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació (PEICTI)

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EEICTI) es desenvolupa en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat a través del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d’innovació (PEICTI), de caràcter plurianual, en el qual s’establixen les seues prioritats cientificotècniques i socials.

Programes d’actuació anual (PAA)

El Programa d’actuació anual (PAA) és l’eina de planificació operativa que recull tots els recursos pressupostaris i el calendari previst per al finançament de l’R+D+I a Espanya.

Cada any s’elabora un programa d’actuació en el qual s’integren totes les ajudes previstes pels diferents agents d’I+D+I en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat, per a assolir els objectius definits en el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació (PEICTI) vigent. Estos programes específics es desenrotllen pels agents de finançament adscrits al Ministeri de Ciència i Innovació i les unitats dels ministeris sectorials implicats.

Pla de xoc per a la ciència i la innovació

El Pla de xoc per a la ciència i la innovació, presentat el 9 de juliol de 2020, té per objectiu contribuir que la ciència i la innovació lideren les solucions a la crisi de la Covid-19, mentre també possibilita que es generen indústries i empreses competitives d’alt valor afegit.

Les dèsset mesures del Pla de Xoc suposen compromisos d’inversió els anys 2020 i 2021 per un total de 1.056 milions d’euros en ajudes directes al sistema de ciència i innovació. Estan dissenyades per a alinear-se i complementar-se amb les reformes i programes de mitjà i llarg termini del Pla d’Inversions i Reformes per a la recuperació de l’economia.

Plan de Incentivación - Horizonte Europa

Este Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, próximo Programa Marco de Investigación Europeo, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...