Compra Pública d'Innovació

La innovació constituïx un dels factors indispensables per al creixement econòmic del país, per aquest motiu ocupe un lloc destacable en les polítiques europees i nacionals. A més, es configura com una de les claus per a la creació d'ocupació, el creixement a mitjà termini, la productivitat i, en definitiva, la millora de la competitivitat.

l Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats realitza actuacions que fomenten la innovació tant en les empreses com en les entitats públiques. En concret, la Compra Pública d'Innovació (CPI) té com a objectiu potenciar la innovació en el sector públic i sector privat per mitjà de la compra pública, de manera que s'incorporen solucions innovadores en les Administracions Públiques i s'incentive la innovació en les empreses.

Fiscalitat i bonificacions per activitats de R+D+I. Segell de PIME Innovadora

L'Administració Pública compta amb diversos instruments per a l'impuls de la innovació empresarial, tals com els incentius fiscals per la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament i/o innovació tecnològica i les bonificacions sobre la quota a la Seguretat Social per personal investigador.

Com a principals instruments fiscals, destaquen els Informes Motivats Vinculants i el segell PIME Innovadora. Els Informes Motivats Vinculants aporten seguretat jurídica en l'aplicació de deduccions i bonificacions per Investigació, Desenvolupament i/o Innovació Tecnològica (R+D+i). D'altra banda, la creació del segell de PIME Innovadora i del seu registre busca posar estes empreses en valor, afavorir la seua identificació i formular polítiques específiques.

Estos instruments són de caràcter horitzontal i d'aplicació lliure i general. A més, estan orientats a incentivar la iniciativa del sector privat sense condicionar l'àmbit innovador al que s'orienta l'empresa.

Transferència del coneixement

La transferència del coneixement constituïx un dels eixos d'actuació prioritaris en l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació. El principal objectiu és col·locar a Espanya entre els països amb major nivell d'innovació, fent que la transferència de coneixement tinga impacte en termes de generació de progrés.

Per a açò, és necessari afavorir la transferència de coneixement i desenvolupar vincles bidireccionals entre ciència i empreses (especialment les pimes) a través de la comprensió mútua de necessitats i objectius. A més, és de summa importància assegurar la cooperació públic-privada en les diferents etapes de la cadena de valor: des de les fases inicials del desenvolupament de les tecnologies en les quals s'afavorirà l'aplicació del coneixement, fins a l'arribada al mercat de productes d'interés per a la societat. La R+D+I nacional ha de prioritzar i donar resposta als desafiaments dels sectors estratègics

Disseny com a motor de la innovació

La inversió en innovació i en disseny és una aposta de present i de futur. La innovació fa possible aconseguir l'excel·lència empresarial i el lideratge en els mercats. L'aposta de les empreses per la innovació és una de les nostres millors ferramentes per a afavorir la competitivitat, el progrés social i el creixement econòmic a llarg termini. El disseny, per la seua part, és font de riquesa i benestar. Però, a més, el disseny és motor de la innovació, estant sempre present en el procés productiu. El disseny constituïx la base i la força impulsora de la innovació.

Tots dos, innovació i disseny, es complementen i interaccionen entre si. La innovació és element determinant per a l'avanç i l'evolució del disseny, obrint-li nous camps de desenvolupament, al mateix temps que el disseny és ferramenta que constituïx la base i la força impulsora de la innovació.

Ciutats per la Innovació- Xarxa INNPULSO

Esta distinció reconeix a les ciutats líders que han recolzat inversions en infraestructures que afavorisquen la sostenibilitat econòmica i milloren el nostre patró de creixement basat en el coneixement i la innovació. Les entitats locals exercixen un paper fonamental per a aconseguir la cohesió dels agents d'innovació gràcies a la seua proximitat als ciutadans, a les empreses i a les institucions i organismes públics.

l costat de la distinció s'ha posat en marxa la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (INNPULSO).

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...