Estratègia Nacional de Ciència Oberta 2023-2027

La ciència oberta (open science) implica una evolució de la forma de produir, finançar, comunicar i avaluar el coneixement científic. Suposa un important canvi de paradigma en les activitats de recerca, de divulgació de resultats i de mesurament del rendiment investigador que afecta tant a les ciències de la vida, física, enginyeria, matemàtiques com a les ciències socials i a les humanitats. La ciència oberta contribueix a augmentar la transparència i fomenten la participació, la cooperació, la rendició de comptes, la capacitat de reutilització del treball investigador, l'impacte i la reproducibilidad de resultats. Així mateix, afavoreix la democratització i sostenibilitat dels sistemes de R+D+I i promou la diversificació de perfils en els grups de recerca i la incorporació d'actors no acadèmics en tot el cicle del procés investigador, des del disseny del projecte fins a la seva avaluació.

L'Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) per al període de 2023-2027 recull tots els compromisos relatius a la ciència oberta adoptats per diferents agents públics del sistema, els inclosos en la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, aprovada al setembre de 2022, Llei 17/2022; l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2023; i el Pla Estatal de Recerca Científica, Tecnològica i Innovació 2021-2022; a més de fer un repàs del context internacional i nacional en matèria de ciència oberta.

OBJECTIUS
 • Garantir l'existència d'infraestructures digitals interoperables suficientment robustes i ben articulades com per absorbir l'impacte de la implementació d'una política nacional de ciència oberta i facilitar la seva integració en l'ecosistema internacional i la seva integració, quan escaigui, en l'European Open Science Cloud (EOSC).
 • Fomentar l'adequada gestió de les dades de recerca generats pel sistema nacional de R+D+I a través dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) per augmentar la seva localització, accessibilitat, interoperabilitat i reusabilitat.
 • Implementar l'accés obert i gratuït per defecte a les publicacions i resultats científics finançats de forma directa o indirecta amb fons públics, per a tota la ciutadania.
 • Establir nous mecanismes d'avaluació de la recerca i un sistema d'incentius i reconeixements dirigits a impulsar les pràctiques de ciència oberta, així com capacitar a tot el personal (investigador, gestor, finançador, avaluador) per alinear el seu acompliment professional amb els principis de ciència oberta.
EIXOS

L'Estratègia s'implementarà a través de mesures concretes que garanteixin la implicació efectiva, la sensibilització, la formació i la capacitació del personal que haurà de ser artífex d'aquest canvi cultural: personal investigador, de suport, de gestió i ciutadania. Aquestes mesures hauran d'estar adequadament coordinades entre els agents de finançament, execució i avaluació de l'activitat investigadora i recolzades pel marc legal vigent i l'acció del Govern d'Espanya en el seu conjunt.

Els eixos estratègics sobre els quals s'estructura l'ENCA són els següents:

 • Infraestructures digitals per a la ciència oberta.
 • Gestió de dades de recerca seguint els principis FAIR.
 • Accés obert a publicacions científiques.
 • Incentius, reconeixements i formació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...