El director general de Fons Comunitaris, mitjançant acord per escrit del 17 d’abril de 2017, va designar com a organisme intermedi (OI) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (SEIDI) del llavors Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Els reials decrets 2/2020 i 404/2020 estableixen que la Secretaria General d’Innovació (SGINN) del Ministeri de Ciència i Innovació assumeixi les competències de coordinació dels òrgans amb senda financera de la Secretaria General de Recerca i de la Secretaria General d’Innovació, per a la gestió de programes operatius cofinançats per fons de la Unió Europea.

En el programa operatiu 2014-2020, els fons comunitaris van tenir com a objectiu promoure la competitivitat i la convergència, orientant la despesa envers la recerca i la innovació, el suport a les pimes, la qualitat de l’ensenyament i la formació, el foment de la qualitat en l’ocupació i la cohesió social i la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni que utilitzi eficaçment els recursos.

Es presenta informació sobre les actuacions que es promouen des de l’organisme intermedi Secretaria General d’Innovació, cofinançades pel FEDER, a través del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) FEDER 2014-2020.

L’objectiu d’aquest programa operatiu és contribuir a la millora i la recuperació de la competitivitat de l’economia espanyola, a través de l’impuls d’un model de creixement més intel·ligent, basat en la recerca, la innovació i les TIC, amb especial atenció a les necessitats i el potencial de les pimes.

Programació

En aquesta secció es podran conèixer els aspectes més rellevants dels programes operatius FEDER en els diferents períodes de programació.

Gestió i seguiment

En aquest apartat es recullen les diferents línies d’actuació que es financen en l’àmbit de cada objectiu específic i els organismes que les gestionen.

Avaluació

Durant el període de programació es duran a terme avaluacions de cada programa operatiu, en especial per estimar-ne l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte.

Comunicació

És important donar a conèixer al públic en general els assoliments dels fons de la Unió Europea, així com conscienciar sobre els objectius de la política de cohesió.

Organisme amb senda financera SGFI

La Secretaria General d’Innovació, a través de la Subdirecció General de Foment de la Innovació (SGFI), i a l’empara de la Línia de Foment de la Innovació des de la Demanda (“Línia FID”), duu a terme la selecció, l’avaluació i la formalització, a l’efecte de cofinançament FEDER, d’operacions de compra pública d’innovació (CPI). Així mateix, fa el seguiment tècnic de les operacions cofinançades.

Organisme amb senda financera DGPI

La Direcció General de la Planificació de la innovació (DGPI) gestiona les operacions cofinançades amb FEDER a través de la Subdirecció General de Grans Instal·lacions Cientificotècniques (SGGICT) i la Subdirecció General d’Internacionalització de la Ciència i la Innovació (SGINCI).

La SGGICT duu a terme la selecció i el seguiment científic tècnic de les operacions corresponents a les actuacions de Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques Internacionals i Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ESFRI/ICTS), mentre que la SGINCI duu a terme la selecció i el seguiment cientificotècnic de les operacions corresponents a les actuacions LifeWatch ERIC “European E-Science Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, amb seu a Espanya.

Així mateix, la Subdirecció General de Gestió Econòmica (SGGE) fa els pagaments de les bestretes reemborsables FEDER.

icono-contacto.svg

Contacto

S.G. de Coordinación de la Innovación - Ignacio García Fenoll

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

feder-verificacion@ciencia.gob.es

S.G. de Fomento de la Innovación - Amanda Gil Sánchez

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

fid@ciencia.gob.es

S.G. de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas - José Ignacio Doncel Morales

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

icts@ciencia.gob.es

S.G. de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación - José Juan Sánchez Serrano

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sginci@ciencia.gob.es

S.G. de Gestión Económica - Pedro Viar Lahera

P.º de la Castellana, 162. 28046 Madrid

sggestioneconomica@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...