L'impuls de la igualtat de gènere en el sistema de ciència i innovació a més de ser un principi bàsic del dret és garantia d'excel·lència en la R+D+I, i ha de contribuir a:

 • Aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes en tots els àmbits i nivells de la ciència, la tecnologia i la innovació; aprofitant i retenint el talent, sense deixar a ningú enrere.
 • Integrar la dimensió de gènere en les polítiques, programes i projectes de R+D+I.

La seva consecució ha de realitzar-se a través del disseny i seguiment de polítiques específiques d'igualtat en la R+D+I i també de la Integració de la igualtat i la transversalitat de gènere en les polítiques sectorials de ciència i innovació.

Tot això es realitza a través de la Unitat d'Igualtat, de la Unitat de Dones i Ciència i de l'Observatori Dones, Ciència i Innovació​​​​​​​, òrgans situats en el Gabinet de la ministra en l'actual estructura ministerial, fruit del compromís del Ministeri amb la igualtat de gènere en el sistema de ciència, tecnologia i innovació.

Igualtat en xifres

La ciència espanyola encara no gaudeix d'una plena igualtat en la participació de dones i homes en el sistema de R+D+I.

Les dades disponibles a nivell general a Espanya mostren desigualtat de les dones respecte als homes en diferents dimensions com: la segregació horitzontal i vertical; la bretxa salarial; les interrupcions i obstacles en la seva carrera professional; el seu infrarrepresentación en els llocs directius o de presa de decisions; o el seu predomini en els treballs a temps parcial. Totes aquestes àrees i altres específiques de l'àmbit de la ciència i la innovació, són àrees d'actuació per a una plena igualtat de gènere en la R+D+I.

Per al seu abordatge és fonamental comptar amb un adequat sistema estadístic i d'indicadors. Disposar de dades diagnòstiques detallades resulta clau per impulsar i fer seguiment de les polítiques d'igualtat entre dones i homes en la R+D+I i també en l'àmbit del departament ministerial.

Polítiques d'igualtat

L'impuls i seguiment de les polítiques, mesures i actuacions d'igualtat en la R+D+I i en l'àmbit del departament ministerial es realitzen a través de la Unitat d'Igualtat, la Unitat de Dones i Ciència i de l'Observatori Dones, Ciència i Innovació

A més, en els diferents organismes públics de recerca i de finançament adscrits o dependents del Ministeri existeixen unitats o grups tècnics d'igualtat per a l'impuls i seguiment dels plans i mesures d'igualtat en l'àmbit dels seus respectius organismes.

Les estructures legals i tècniques són bàsiques perquè les polítiques d'igualtat compleixin amb criteris de qualitat i professionalitat, perquè existeixi un seguiment de les seves actuacions i perquè siguin sostenibles en el mitjà i llarg termini.

Divulgació

Mitjançant aquesta secció es vol posar en valor la participació de les dones en tots els àmbits de la R+D+I atorgant el reconeixement que mereix la seva labor investigadora i innovadora, fomentant així la difusió de les contribucions de les científiques en el sistema espanyol de R+D+I i recolzant la divulgació de publicacions, exposicions I materials didàctics que ajuden i reduir la tradicional invisibilitat de les dones en ciència, tecnologia i innovació.

Als següents apartats es recull la informació més rellevant sobre Dones en Ciència, Dones i Innovació, Vocacions STEM i Recursos didàctics per aprofundir en la igualtat de gènere en la ciència, la tecnologia i la innovació. S'inclouen materials, guies i recursos per sensibilitzar, fomentar i conscienciar sobre la igualtat de gènere en la ciència, la tecnologia i la innovació.

Àrees prioritàries

Les àrees d'actuació prioritàries són:

 • Identificació i seguiment de les desigualtats de gènere que persisteixen en el sistema espanyol de ciència i innovació.
 • Visibilización de la contribució d'investigadores i innovadores.
 • Foment d'elecció no estereotipada d'estudis i professions.
 • Eliminació de biaixos i obstacles en el desenvolupament de la carrera científica.
 • Presència equilibrada d'homes i dones en tots els nivells i àmbits, especialment en la presa de decisions.
 • Biaixos de gènere en l'accés a processos de selecció i/o finançament
 • Transformació de la cultura organitzacional cap a entorns igualitaris i diversos.
 • Dimensió de gènere en el contingut de la R+D+I

Distintiu d'igualtat en R+D+I

El distintiu “Igualtat de gènere en R+D+I” és una marca d'excel·lència que reconeix a les entitats que destaquin en el desenvolupament de polítiques d'Igualtat entre dones i homes en la seva comesa mitjançant la implantació de plans d'igualtat i d'integració de la dimensió de gènere als seus programes i projectes. La concessió d'aquesta distinció s'instrumentalitza mitjançant convocatòries anuals en les quals poden participar qualsevol entitat pública o privada, que destaqui, de forma integral en l'aplicació i en els resultats de les mesures d'igualtat de dones i homes desenvolupades en la seva organització quant a: condicions de treball, models d'organització en altres àmbits, existència de protocols i accions positives en matèria d'igualtat i integració de la perspectiva de gènere en els seus projectes, etc.

Àmbit internacional

L'impuls i integració d'igualtat de gènere en tots els àmbits de R+D+I tant a nivell internacional com de la Unió Europea és també una prioritat.

La Unitat de Dones i Ciència és un agent proactiu en l'impuls de les polítiques de la UE d'igualtat de gènere en R+D+I a través de diferents fòrums.

Des de la UMyC es promou:

 • El paper d'Espanya com a referent en la UE en polítiques d'igualtat en R+D+I.
 • La difusió i promoció de directrius europees en matèria d'igualtat de gènere en R+D+I.
 • La internacionalització de la ciència i innovació espanyola i la promoció de la cooperació amb tercers països complint amb criteris d'igualtat de gènere
 • La generació de xarxes i l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en matèria de polítiques d'igualtat entre les institucions espanyoles que accedeixen a consorcis internacionals i finançament europeu.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...