L'impuls de la igualtat de gènere en el sistema de ciència i innovació a més de ser un principi bàsic del dret és garantia d'excel·lència en la R+D+I, i ha de contribuir a:

 • Aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes en tots els àmbits i nivells de la ciència, la tecnologia i la innovació; aprofitant i retenint el talent, sense deixar a ningú enrere.
 • Integrar la dimensió de gènere en les polítiques, programes i projectes de R+D+I.

La seva consecució ha de realitzar-se a través del disseny i seguiment de polítiques específiques d'igualtat en la R+D+I i també de la Integració de la igualtat i la transversalitat de gènere en les polítiques sectorials de ciència i innovació.

Tot això es realitza a través de la Unitat d'Igualtat, de la Unitat de Dones i Ciència i de l'Observatori Dones, Ciència i Innovació​​​​​​​, òrgans situats en el Gabinet de la ministra en l'actual estructura ministerial, fruit del compromís del Ministeri amb la igualtat de gènere en el sistema de ciència, tecnologia i innovació.

Igualtat en xifres

La ciència espanyola encara no gaudeix d'una plena igualtat en la participació de dones i homes en el sistema de R+D+I.

Les dades disponibles a nivell general a Espanya mostren desigualtat de les dones respecte als homes en diferents dimensions com: la segregació horitzontal i vertical; la bretxa salarial; les interrupcions i obstacles en la seva carrera professional; el seu infrarrepresentación en els llocs directius o de presa de decisions; o el seu predomini en els treballs a temps parcial. Totes aquestes àrees i altres específiques de l'àmbit de la ciència i la innovació, són àrees d'actuació per a una plena igualtat de gènere en la R+D+I.

Per al seu abordatge és fonamental comptar amb un adequat sistema estadístic i d'indicadors. Disposar de dades diagnòstiques detallades resulta clau per impulsar i fer seguiment de les polítiques d'igualtat entre dones i homes en la R+D+I i també en l'àmbit del departament ministerial.

Polítiques d'igualtat

L'impuls i seguiment de les polítiques, mesures i actuacions d'igualtat en la R+D+I i en l'àmbit del departament ministerial es realitzen a través de la Unitat d'Igualtat, la Unitat de Dones i Ciència i de l'Observatori Dones, Ciència i Innovació

A més, en els diferents organismes públics de recerca i de finançament adscrits o dependents del Ministeri existeixen unitats o grups tècnics d'igualtat per a l'impuls i seguiment dels plans i mesures d'igualtat en l'àmbit dels seus respectius organismes.

Les estructures legals i tècniques són bàsiques perquè les polítiques d'igualtat compleixin amb criteris de qualitat i professionalitat, perquè existeixi un seguiment de les seves actuacions i perquè siguin sostenibles en el mitjà i llarg termini.

Distintiu d'igualtat en R+D+I

El distintiu “Igualtat de gènere en R+D+I” és una marca d'excel·lència que reconeix a les entitats que destaquin en el desenvolupament de polítiques d'Igualtat entre dones i homes en la seva comesa mitjançant la implantació de plans d'igualtat i d'integració de la dimensió de gènere als seus programes i projectes. La concessió d'aquesta distinció s'instrumentalitza mitjançant convocatòries anuals en les quals poden participar qualsevol entitat pública o privada, que destaqui, de forma integral en l'aplicació i en els resultats de les mesures d'igualtat de dones i homes desenvolupades en la seva organització quant a: condicions de treball, models d'organització en altres àmbits, existència de protocols i accions positives en matèria d'igualtat i integració de la perspectiva de gènere en els seus projectes, etc.

Divulgació

Mitjançant aquesta secció es vol posar en valor la participació de les dones en tots els àmbits de la R+D+I atorgant el reconeixement que mereix la seva labor investigadora i innovadora, fomentant així la difusió de les contribucions de les científiques en el sistema espanyol de R+D+I i recolzant la divulgació de publicacions, exposicions I materials didàctics que ajuden i reduir la tradicional invisibilitat de les dones en ciència, tecnologia i innovació.

Als següents apartats es recull la informació més rellevant sobre Dones en Ciència, Dones i Innovació, Vocacions STEM i Recursos didàctics per aprofundir en la igualtat de gènere en la ciència, la tecnologia i la innovació. S'inclouen materials, guies i recursos per sensibilitzar, fomentar i conscienciar sobre la igualtat de gènere en la ciència, la tecnologia i la innovació.

Àrees prioritàries

Les àrees d'actuació prioritàries són:

 • Identificació i seguiment de les desigualtats de gènere que persisteixen en el sistema espanyol de ciència i innovació.
 • Visibilización de la contribució d'investigadores i innovadores.
 • Foment d'elecció no estereotipada d'estudis i professions.
 • Eliminació de biaixos i obstacles en el desenvolupament de la carrera científica.
 • Presència equilibrada d'homes i dones en tots els nivells i àmbits, especialment en la presa de decisions.
 • Biaixos de gènere en l'accés a processos de selecció i/o finançament
 • Transformació de la cultura organitzacional cap a entorns igualitaris i diversos.
 • Dimensió de gènere en el contingut de la R+D+I

Àmbit internacional

L'impuls i integració d'igualtat de gènere en tots els àmbits de R+D+I tant a nivell internacional com de la Unió Europea és també una prioritat.

La Unitat de Dones i Ciència és un agent proactiu en l'impuls de les polítiques de la UE d'igualtat de gènere en R+D+I a través de diferents fòrums.

Des de la UMyC es promou:

 • El paper d'Espanya com a referent en la UE en polítiques d'igualtat en R+D+I.
 • La difusió i promoció de directrius europees en matèria d'igualtat de gènere en R+D+I.
 • La internacionalització de la ciència i innovació espanyola i la promoció de la cooperació amb tercers països complint amb criteris d'igualtat de gènere
 • La generació de xarxes i l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en matèria de polítiques d'igualtat entre les institucions espanyoles que accedeixen a consorcis internacionals i finançament europeu.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...