El Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, establece que al Ministerio de Ciencia e Innovación le corresponde la relación de la Administración con las Reales Academias, las Academias de ámbito nacional y el Instituto de España (IdeE).

Las Reales Academias son instituciones de carácter centenario que constituyen el más alto exponente del conocimiento y participan, de forma particular, en el fomento de la divulgación y de la cultura científica. De ellas se deduce un interés público de indudable importancia, además, de la consecución de diversos objetivos que son propios del Ministerio de Ciencia e Innovación: el desarrollo de la cultura, la educación, el conocimiento y la investigación. A razón de la diversa naturaleza de este conjunto de entidades, se consigue, además, que se traten de forma transversal una amplia variedad de materias.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España, forman parte de este diversas Reales Academias, entre otras: Real Academia de la Historia; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Real Academia Nacional de Medicina de España; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; Real Academia Nacional de Farmacia; Real Academia de Ingeniería, y Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Formando estas parte del Instituto de España, resulta indudable la relación de dependencia directa que a su vez surge entre ellas y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Instituto de España

El Instituto de España (IdeE) se constituyó como corporación nacional a título de máximo exponente de la cultura española en el orden académico, cuyo objeto era mantener y estrechar la fraternidad espiritual de las diez Reales Academias nacionales, auxiliándose y completándose entre sí para la mayor eficacia de sus tareas y actividades, formando la superior representación académica nacional en España y en el extranjero.

Reial Acadèmia Espanyola

La Reial Acadèmia Espanyola, fundada el 1713, és una institució dedicada des dels seus orígens al coneixement de la llengua espanyola en tots els seus àmbits i manifestacions: la seva estructura interna, els seus usos i normes, així com la seva evolució i la seva diversitat.

Des que es va crear, la RAE vetlla pel bon ús i la unitat de l’espanyol, patrimoni comú de 580 milions de persones arreu del món. La seva autoritat ha estat atorgada pels mateixos hispanoparlants, veritables propietaris de l’idioma, al llarg de més de 300 anys. L’àmplia tasca editorial de la RAE ha estat sempre basada en l’elaboració dels tres grans codis que regulen la norma d’una llengua: el bon ús del lèxic, el domini de les regles gramaticals i la correcta escriptura.

Reial Acadèmia de la Història

Institució dedicada a l’estudi i la recerca de, fonamentalment, la història d’Espanya, Iberoamèrica i l’extrem Orient hispà i a la difusió, el foment i la divulgació cultural d’aquests coneixements mitjançant un ampli programa de publicacions, projectes electrònics, treballs de catalogació i digitalització, elaboració contínua d’estudis i informes, a més de cicles de conferències, exposicions, visites guiades i tallers d’història per a professorat de diferents nivells. 

Així mateix, conserva un importantíssim patrimoni bibliogràfic, artístic i cultural obert a la comunitat científica. 

Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando 

Fomenta la creació artística, així com l’estudi, la difusió i la protecció de les arts i el patrimoni cultural. Té un dels museus més importants d’Espanya i una de les tres calcografies europees. 

Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals

Fomenta l’estudi, la recerca i la difusió social de les ciències matemàtiques, físiques, químiques, geològiques i biològiques i les seves aplicacions i hi promou suport. Disposa d’una biblioteca amb una col·lecció de més de 27.000 volums.

Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques

Fòrum de trobada dels sabers socials, econòmics, filosòfics, polítics i jurídics. Un espai de debat, un centre difusor de coneixement i un laboratori de recerca i crítica.

Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya

Vetlla pel progrés, la recerca, la docència i el coneixement més gran de la medicina, la salut i la sanitat. Fomenta i promou trobades científiques i elabora publicacions relacionades amb ciència mèdica, en especial un diccionari de termes mèdics en línia d’accés lliure i gratuït. Allotja una biblioteca mèdica especialitzada en fons del s. XVIII i XIX, un ampli banc d’imatges i un museu de medicina amb exposicions temporals. 

Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d’Espanya

La recerca i el cultiu del dret i les ciències afins i la contribució al perfeccionament de la legislació són els seus principals objectius.

Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia

Fomenta la recerca i l’estudi de les ciències farmacèutiques i els seus afins. A més, proporciona assessorament a institucions públiques i privades en tot allò relacionat amb les ciències farmacèutiques, el medicament i la promoció de la salut.

Reial Acadèmia d’Enginyeria

Promou l’excel·lència, la qualitat i la competència de l’enginyeria espanyola en les seves diverses disciplines i camps d’actuació. Presta assessorament estratègic en matèries que tenen a veure amb l’enginyeria i amb àrees estretament relacionades, com la digitalització, la industrialització, el canvi climàtic, el medi ambient, l’energia, la innovació, l’emprenedoria, l’idioma com a vehicle de difusió de l’enginyeria espanyola i l’educació. És una acadèmia orientada a la creació de valor per a la societat espanyola a través del servei a les seves institucions, universitats i empreses.

Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

Corporació de caràcter científic i tècnic l’objectiu de la qual és la recerca, l’estudi i el foment de les ciències econòmiques i financeres, mitjançant la tasca investigadora canalitzada pel seu Observatori de Recerca Economicofinancer, la col·laboració internacional duta a terme per la seva Barcelona Economics Network i la difusió de les seves publicacions a través del Dia Internacional del Llibre de Recerca. 

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...