Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI)

L'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI) és el marc de referència plurianual per al foment de la recerca científica, tècnica i d'innovació, en el qual s'estableixen els objectius compartits per la totalitat de les AAPP.

En concret, l'EECTI 2021-2027 està específicament dissenyada per facilitar l'articulació de la nostra política de R+D+I amb les polítiques de la Unió Europea, per així poder aprofitar de la millor manera possible les sinergies entre els programes. En aquest aspecte l'estratègia afegeix elements que pretenen promoure també la màxima coordinació entre la planificació i programació estatal i autonòmica. L'Estratègia prioritza i dona resposta als desafiaments dels sectors estratègics nacionals en àmbits específics clau per a la transferència de coneixement i la promoció de la R+D+I.

Estratègia Nacional de Ciència Oberta

L'Estratègia Nacional de Ciència Oberta (ENCA) per al període 2023-2027 recull tots els compromisos relatius a la ciència oberta adoptats per diferents agents públics del sistema i fa un repàs del context internacional i nacional en matèria de ciència oberta. Té la missió d'enfortir la qualitat, la transparència i la reproducibilidad de l'activitat científica a Espanya, de millorar la difusió entre el personal científic i la transferència a la societat i de dissenyar les vies per les quals el nostre país dona resposta als reptes que té la comunitat científica espanyola davant aquest nou paradigma global aconseguint que l'any 2027 els processos de finançament, execució, comunicació i avaluació de la recerca científica a Espanya incorporin els principis de la ciència oberta.

Pacte per la Ciència i la Innovació

El Pacte per la Ciència i la Innovació és un document signat per organitzacions representatives de la ciència, la universitat, l'empresa i els treballadors. Aquest document, que reflecteix l'acord de la societat civil sobre el paper de la ciència i la innovació a Espanya, contempla una sèrie de compromisos concrets quant a l'augment sostenible de recursos, la millora de les condicions del personal científic i tècnic i el reforç de l'autonomia i la coordinació de les entitats finançadores de la R+D+I. Per concretar el Pacte, el Congrés dels Diputats va aprovar la creació d'una subcomissió, que ja ha iniciat els seus treballs.

Entorn estratègic europeu i internacional

La situació socioeconòmica d'Espanya i la dels països del seu entorn posen de manifest la necessitat d'enquadrar el disseny de l'EECTI en un marc estratègic global. L'EECTI segueix les orientacions polítiques de la UE i el marc estratègic global com a pilars fonamentals per identificar els seus objectius generals.

Els objectius de l'EECTI tenen en consideració la contribució de la R+D+i a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i de l'Acord de París. El Pla d'Acció per a la Implementació de l'Agenda 2030 a Espanya identifica la recerca científica i tècnica com una política palanca per contribuir a la consecució dels ODS.

Estratègies sectorials

L'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI) se sumeixi a les estratègies sectorials en les quals la R+D+I juga un paper fonamental, especialment l'Estratègia Espanyola de R+D+I en Intel·ligència Artificial, en el qual l'actual Secretaria General de Recerca va ser clau en el seu desenvolupament.

L'estratègia per la IA en R+D+I d'Espanya estableix unes prioritats que s'emmarquen en l'EECTI i que hauran de ser desenvolupades en iniciatives i activitats definides i finançades a través dels Planes Estatals de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI). En aquest moment, la IA és una de les disciplines que més pot influir en la ràpida transició cap a una nova societat. És una revolució tecnològica, per la qual cosa Espanya ha d'involucrar-se en el desenvolupament d'una estratègia de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació que contribueixi a la generació de beneficis econòmics i socials.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...