Carrera investigadora

Investigar és dur a terme un treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l'ésser humà, la cultura i la societat. Això es tradueix en l'ús de coneixements per crear noves aplicacions, la seva transferència i la seva divulgació.

És primordial establir una carrera investigadora ben definida amb mecanismes eficaços de selecció, avaluació i promoció en la qual es contempli i faciliti la mobilitat com a element enriquidor del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI). La disponibilitat d'una carrera científica definida i estructurada estimula i reté el talent científic al nostre país. L'itinerari dissenyat ha de respectar i garantir els principis de seguretat laboral i d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

Benestar dels animals usats en recerca

Benestar dels animals usats en recerca Solament es podran utilitzar animals amb finalitats científiques quan el seu ús estigui justificat per la finalitat que es persegueix, sent necessària la implementació del «principi de les tres erres», és a dir, el reemplaçament, la reducció i el refinament dels procediments, fomentant l'ús de mètodes alternatius a l'experimentació amb animals vius.

Les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, estan establertes en el Reial decret 53/2013 Reial Decret 53/2013, d'1 de febrer.

L'òrgan encarregat d'assessorar a l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i als òrgans encarregats del benestar dels animals, així com de garantir que es comparteixen les millors pràctiques, és el Comitè espanyol per a la protecció d'animals utilitzats amb finalitats científiques (CEPAFIC), adscrit al Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació

Premis i reconeixements

Els Premis Nacionals de Recerca reconeixen el mèrit d'aquells investigadors i investigadores de nacionalitat espanyola que estiguin realitzant una labor destacada en camps científics de rellevància internacional i que contribueixin excepcionalment a l'avanç de la ciència, al millor coneixement de l'ésser humà i la seva convivència, a la transferència de tecnologia i al progrés de la Humanitat.

D'altra banda, la Medalla al Mèrit en la Recerca i a l'Educació Universitària es va crear a efectes honorífics per distingir a les persones i entitats que han destacat, de manera eminent, en el desenvolupament i foment de l'educació universitària i de la recerca científica i tècnica. La Medalla al Mèrit en la Recerca i a l'Educació Universitària té tres categories: or, plata i bronze.

Accés a usuaris ICTS

El terme Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) fa referència a instal·lacions, recursos o serveis necessaris per desenvolupar recerca d'avantguarda i de màxima qualitat. Les ICTS són úniques o excepcionals en el seu gènere, amb un cost d'inversió, manteniment i operació molt elevat, la importància de la qual i caràcter estratègic justifica la seva disponibilitat per a tot el col·lectiu de R+D+I. Es caracteritzen per tres aspectes fonamentals: són infraestructures de titularitat pública, són singulars i estan obertes a l'accés competitiu.

Les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) ofereixen un percentatge d'obertura de la capacitat dels seus serveis essencials en règim d'Accés Obert Competitiu per a l'ús per investigadors del sector públic i privat, nacional i internacional, comptant amb el suport del personal tècnic i administratiu propi de la ICTS.

Consell Internacional de la Ciència (ISC)

El Consell Internacional de la Ciència (ISC) és una organització mundial no governamental, amb una membresía global creixent, que conjumina a 40 unions i associacions científiques internacionals i més de 140 organitzacions científiques nacionals i regionals, incloses Acadèmies i Consells de Recerca.

El Consell és únic en la seva capacitat per reunir i integrar l'excel·lència científica i l'experiència científic-política de tots els camps de la ciència en totes les regions del món.

Espanya és “Membre Nacional” des de 1922, i en l'actualitat està representada per la Secretaria General de Recerca. Consell Internacional de la Ciència (ISC)

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...