En aquest apartat es presenta el Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació que es deriva de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, així com els programes d’actuació anual associats a aquests plans.

Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació (PEICTI)

L’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EEICTI) es desenvolupa en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat a través del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació (PEICTI), de caràcter plurianual, en el qual s’estableixen les seves prioritats cientificotècniques i socials.

Programes d’actuació anual (PAA)

El Programa d’Actuació Anual (PAA) és l’eina de planificació operativa que recull tots els recursos pressupostaris i el calendari previst per al finançament de l’R+D+I a Espanya.

Pla de xoc per a la ciència i la innovació

El Pla de xoc per a la ciència i la innovació, presentat el 9 de juliol de 2020, té per objectiu contribuir que la ciència i la innovació liderin les solucions a la crisi de la Covid-19, mentre també possibilita que es generin indústries i empreses competitives d’alt valor afegit.

Plan de Incentivación - Horizonte Europa

Este Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, próximo Programa Marco de Investigación Europeo, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...