Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI)

L'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI) es desenvolupa en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat a través del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI), de caràcter plurianual, en el qual s'estableixen les seves prioritats cientificotècniques i socials.

El Pla Estatal 2021-2023 està integrat per quatre Programes Estatals que corresponen als objectius generals establerts en l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació (EECTI). Cada programa estatal compte al seu torn amb subprogrames específics per a la correcta execució dels objectius plantejats.

Programes d'Actuació Anual (PAA)

El Programa d'Actuació Anual (PAA) és l'eina de planificació operativa que recull tots els recursos pressupostaris i el calendari previst per al finançament de la R+D+I a Espanya.

Cada any s'elabora un programa d'actuació en el qual s'integren totes les ajudes previstes pels diferents agents de R+D+I en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, per aconseguir els objectius definits en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) vigent. Aquests programes específics es desenvolupen pels agents de finançament adscrits al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i les unitats dels ministeris sectorials implicats.

Planes per al foment de la ciència i la innovació

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en la seva contínua labor de foment i impuls de la ciència i la innovació desenvolupa plans específics de millora. Alguns d'aquests plans són, el Pla de Xoc per a la Ciència i la Innovació, que el seu objectiu és el de contribuir al fet que la ciència i la innovació liderin les solucions a la crisi de la COVID 19; i el Pla d'atracció i retenció de talent científic i innovador a Espanya, el propòsit primordial del qual és retenir, recuperar i atreure el talent científic i innovador a Espanya.

Horitzó Europa

El Pla d'Incentivament elaborat en el marc de la participació espanyola al programa Horitzó Europa, Programa Marco de Recerca i Innovació de la Unió Europea, té per objectiu promoure la participació espanyola i el lideratge als programes de R+D+I europeus optimitzant l'ús dels recursos disponibles, d'acord amb les prioritats, fortaleses i interessos del nostre país.

Pla Estratègic de Subvencions (PES)

De conformitat amb el que es disposa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Pla Estratègic de Subvencions és el pla en el qual els òrgans de les Administracions públiques o qualssevol ens que proposin l'establiment de subvencions concreten els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...