Estratexia Nacional de Ciencia Aberta 2023-2027

A ciencia aberta (open science) implica unha evolución da forma de producir, financiar, comunicar e avaliar o coñecemento científico. Supón un importante cambio de paradigma nas actividades de investigación, de divulgación de resultados e de medición do rendemento investigador que afecta tanto as ciencias da vida, física, enxeñaría, matemáticas como ás ciencias sociais e ás humanidades. A ciencia aberta contribúe a aumentar a transparencia e fomentan a participación, a cooperación, a rendición de contas, a capacidade de reutilización do traballo investigador, o impacto e a reproducibilidad de resultados. Así mesmo, favorece a democratización e sustentabilidade dos sistemas de I+D+i e promove a diversificación de perfís nos grupos de investigación e a incorporación de actores non académicos en todo o ciclo do proceso investigador, desde o deseño do proxecto ata a súa avaliación.

A Estratexia Nacional de Ciencia Aberta (ENCA) para o período de 2023-2027 recolle todos os compromisos relativos á ciencia aberta adoptados por distintos axentes públicos do sistema, os incluídos na reforma da Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, aprobada en setembro de 2022, Lei 17/2022; a Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación 2021-2023; e o Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnolóxica e Innovación 2021-2022; ademais de facer un repaso do contexto internacional e nacional en materia de ciencia aberta.

OBXECTIVOS
 • Garantir a existencia de infraestruturas dixitais interoperables suficientemente robustas e ben articuladas como para absorber o impacto da implementación dunha política nacional de ciencia aberta e facilitar a súa integración no ecosistema internacional e a súa integración, cando cumpra, na European Open Science Cloud (EOSC).
 • Fomentar a adecuada xestión dos datos de investigación xerados polo sistema nacional de I+D+i a través dos principios FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) para aumentar a súa localización, accesibilidade, interoperabilidade e reusabilidad.
 • Implementar o acceso aberto e gratuíto por defecto ás publicacións e resultados científicos financiados de forma directa ou indirecta con fondos públicos, para toda a cidadanía.
 • Establecer novos mecanismos de avaliación da investigación e un sistema de incentivos e recoñecementos dirixidos a impulsar as prácticas de ciencia aberta, así como capacitar a todo o persoal (investigador, xestor, financiador, avaliador) para aliñar o seu desempeño profesional cos principios de ciencia aberta.
EIXOS

A Estratexia implementarase a través de medidas concretas que garantan a implicación efectiva, a sensibilización, a formación e a capacitación do persoal que haberá de ser artífice deste cambio cultural: persoal investigador, de apoio, de xestión e cidadanía. Estas medidas deberán estar adecuadamente coordinadas entre os axentes de financiamento, execución e avaliación da actividade investigadora e apoiadas polo marco legal vixente e a acción do Goberno de España no seu conxunto..

Os eixos estratéxicos sobre os que se estrutura a ENCA son os seguintes:

 • Infraestruturas dixitais para a ciencia aberta.
 • Xestión de datos de investigación seguindo os principios FAIR.
 • Acceso aberto a publicacións científicas.
 • Incentivos, recoñecementos e formación.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...