Pla Estratègic de Subvencions (PES)

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha elaborat el Pla Estratègic de Subvencions per als anys 2021 a 2023 amb l'objectiu de servir d'instrument per a la planificació i l'execució de la seva política en matèria de subvencions. Aquest Pla està integrat pel Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023.

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació constitueix l'instrument fonamental de l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament i consecució dels objectius de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, i inclou les ajudes estatals destinades a la R+D+I, i té la consideració de Pla estratègic de subvencions a l'efecte de l'establert en la Llei General de subvencions.

Normativa aplicable

  • Articles 42 i 43 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació,
  • Article 8 i disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
  • Articles 10 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...