Plan Estratéxico de Subvencións (PES)

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades elaborou o Plan Estratéxico de Subvencións para os anos 2021 a 2023 co obxectivo de servir de instrumento para a planificación e a execución da súa política en materia de subvencións. Este Plan está integrado polo Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023.

O Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación constitúe o instrumento fundamental da Administración Xeral do Estado para o desenvolvemento e consecución dos obxectivos da Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, e inclúe as axudas estatais destinadas ao I+D+i, e ten a consideración de Plan estratéxico de subvencións para os efectos do establecido na Lei Xeral de subvencións.

Normativa aplicable

  • Artigos 42 e 43 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.
  • Artigo 8 y disposición adicional décimo terceira da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de subvencións.
  • Artigos 10 e seguintes do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...