Informes Motivats Vinculants (IMV)

Els Informes Motivats Vinculants (IMV) aporten al sol·licitant seguretat jurídica en l'aplicació de deduccions i bonificacions per R+D i/o iT, ja que:

  • Vinculen a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en relació amb la qualificació de les activitats com a R+D i/o iT d'un projecte o de les activitats realitzades en el marc d'una anualitat del mateix a l'efecte de deduccions fiscals en l'impost de societats. A més, poden recollir despesa o pressupost.
  • Vinculen a la Seguretat Social en relació amb els investigadors que compleixen els requisits legalment establerts perquè el seu ocupador tingui dret a bonificar-se per ells en la cotització a la Seguretat Social.

Informes fiscals

Regulats pels art. 35 i 39 de la Llei de l'Impost de Societats i el RD 1432/2003.

Per regla general, la seva sol·licitud és voluntària, si bé, una vegada emesos, el seu contingut és vinculant. De fet, les sol·licitants poden calcular i aplicar-se deduccions àdhuc tenint pendent l'obtenció d'informe motivat.

Poden ser de naturalesa exdavant (a priori), és a dir, s'emet un IMV per a tot el projecte, abans del seu començament, o ben expost (a posteriori), és a dir, s'emet un IMV per cada exercici fiscal de projecte executat. Depenent del tipus d'IMV a sol·licitar, variarà el termini corresponent per presentar i registrar la sol·licitud.

Informes per a Seguretat Social

Regulats en el RD 475/2014.

Són expost i voluntaris, excepte si l'entitat s'ha bonificat deu o més investigadors al llarg de tres mesos o més en un exercici, en aquest cas l'entitat haurà d'aportar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social un IMV en un termini màxim de sis mesos des de la finalització de l'exercici fiscal en el qual s'han aplicat les bonificacions.

Instruccions per a la realització de sol·licituds d'Informes motivats

Per sol·licitar un IMV és necessari presentar i registrar una sol·licitud realitzada a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Pot accedir a l'aplicació de sol·licituds (IMV-MODIM) en ‘Enllaços’. Dins de l'aplicació, en la part superior, disposa dels manuals d'usuari on s'exposen les particularitats de cada tipus d'informe, els terminis de sol·licitud associats, així com de les instruccions per escometre el registre de sol·licituds i la gestió de la informació i documentació associada a les mateixes. Així mateix disposa de les guies i plantilles per poder confeccionar la documentació suporti que dona compliment a la normativa.

Una vegada registrada una sol·licitud, i iniciada la tramitació de l'expedient per part del Ministeri, es generarà un nombre d'expedient únic, que identificarà a l'expedient fins a la seva resolució. Des d'aquest moment, l'expedient i la seva informació associada estaran disponibles perquè el sol·licitant pugui visualitzar el seu estat públic, el seu resultat, aportar documents (depenent del seu estat públic) i controlar l'evolució/seguiment de la seva tramitació a través de la seu electrònica.

Estudios y memorias

Memorias anuales de solicitud y emisión informes motivados.

icono-contacto

Consultas sobre Informes Motivados Vinculantes

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

informesmotivados@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...