Informes Motivados Vinculantes (IMV)

Os Informes Motivados Vinculantes (IMV) achegan á solicitante seguridade xurídica na aplicación de deducións e bonificacións por I+D e/ou iT, xa que:

  • Vinculan á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en relación coa cualificación das actividades como I+D e/ou iT dun proxecto ou das actividades realizadas no marco dunha anualidade do mesmo para efectos de deducións fiscais no imposto de sociedades. Ademais, poden recoller gasto ou orzamento.
  • Vinculan á Seguridade Social con relación aos investigadores que cumpren os requisitos legalmente establecidos para que o seu empregador teña dereito a bonificarse por eles na cotización á Seguridade Social.

Informes fiscais

Regulados polo art. 35 e 39 da Lei do Imposto de Sociedades e o RD 1432/2003.

Por regra xeral, a súa solicitude é voluntaria, aínda que, unha vez emitidos, o seu contido é vinculante. De feito, as solicitantes poden calcular e aplicarse deducións aínda tendo pendente a obtención de informe motivado.

Poden ser de natureza ex ante (a priori), é dicir, emítese un IMV para todo o proxecto, antes do seu comezo, ou ben ex post (a posteriori), é dicir, emítese un IMV por cada exercicio fiscal de proxecto executado. Dependendo do tipo de IMV a solicitar, variará o prazo correspondente para presentar e rexistrar a solicitude.

Informes para Seguridade Social

Regulados no RD 475/2014.

Son ex post e voluntarios, salvo se a entidade bonificouse dez ou máis investigadores ao longo de tres meses ou máis nun exercicio, nese caso a entidade deberá achegar ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social un IMV nun prazo máximo de seis meses desde a finalización do exercicio fiscal no que se aplicaron as bonificacións.

Instrucións para a realización de solicitudes de Informes motivados

Para solicitar un IMV é necesario presentar e rexistrar unha solicitude realizada a través da Sede Electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Pode acceder á aplicación de solicitudes (IMV-MODIM) en ‘Ligazóns’. Dentro da aplicación, na parte superior, dispón dos manuais de usuario onde se expoñen as particularidades de cada tipo de informe, os prazos de solicitude asociados, así como das instrucións para acometer o rexistro de solicitudes e a xestión da información e documentación asociada ás mesmas. Así mesmo dispón das guías e persoais para poder confeccionar a documentación soporte que dá cumprimento á normativa.

Unha vez rexistrada unha solicitude, e iniciada a tramitación do expediente por parte do Ministerio, xerarase un número de expediente único, que identificará o expediente ata a súa resolución. Desde ese momento, o expediente e a súa información asociada estarán dispoñibles para que o solicitante poida visualizar o seu estado público, o seu resultado, achegar documentos (dependendo do seu estado público) e controlar a evolución/seguimento da súa tramitación a través da sede electrónica.

Estudios y memorias

Memorias anuales de solicitud y emisión informes motivados.

icono-contacto

Consultas sobre Informes Motivados Vinculantes

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid

informesmotivados@ciencia.gob.es

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...