Qualificació empresarial a l'efecte de contractació de personal estranger no comunitari per a activitats de R+D+I (derogat)

El Reglament de la vigent Llei d'Estrangeria, aprovat mitjançant el RD 557/2011, recull en el seu art. 178.2.d) que els ocupadors establerts a Espanya, que requereixin la incorporació en territori espanyol de treballadors estrangers no comunitaris, podran acollir-se al procediment per a l'obtenció de l'autorització d'entrada, residència i treball a Espanya de personal tècnic o científic altament qualificat, que la seva vinguda tingui per fi la realització de treball de recerca o la incorporació a activitats de desenvolupament en centres de R+D de reconegut prestigi o en unitats de recerca i desenvolupament d'entitats empresarials establertes a Espanya.

Per a això, entre altres documents, i en virtut de l'art. 180.2.d) 1º del citat Reglament, l'ocupador haurà de comptar amb un informe favorable de l'òrgan estatal o autonòmic competent, sobre que es reuneixen les condicions relatives a la consideració de centres de R+D+I de reconegut prestigi o d'unitats de recerca i desenvolupament d'entitats empresarials establertes a Espanya. En cas que se sol·licités l'informe en qüestió a l'òrgan estatal competent, la Sotsdirecció General de Foment de la Innovació era l'òrgan directiu competent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a la tramitació i proposta de l'informe de referència, finalment emès per la Secretaria General d'Innovació.

No obstant això, els articles anteriorment esmentats es deroguen per la Disposició derogatòria única b) de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en diferents matèries. Així, el procediment de referència desapareix amb la modificació antedicha.

icono-contacto

Subdirección General de Fomento de la Innovación

P.º de la Castellana 162. 28046 Madrid.

investigadorextranjero@ciencia.gob.es

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...