Premis Nacionals de Recerca i Premis Nacionals de Recerca per a Joves

Premis Nacionals de Recerca

Premis Nacionals de Recerca

Els Premis Nacionals de Recerca reconeixen el mèrit d'aquells investigadors i investigadores de nacionalitat espanyola que estiguin realitzant una labor destacada en camps científics de rellevància internacional i que contribueixin de forma significativa a l'avanç del coneixement científic i al progrés de la Humanitat.

Els Premis Nacionals de Recerca van ser creats en 1982 amb la convocatòria del Premi Nacional de Recerca "Santiago Ramón y Cajal i posteriorment s'han anat creant altres categories. En l'actualitat existeixen 10 modalitats que es corresponen amb els següents àmbits del coneixement:

 • Premi Nacional de Recerca "Santiago Ramón y Cajal", a l'àrea de Biologia (des de 1982).
 • Premi Nacional de Recerca "Ramón Menéndez Pidal", a l'àrea d'Humanitats (des de 1983).
 • Premi Nacional "Leonardo Torres Quevedo", a l'àrea d'Enginyeries (des de 1983).
 • Premi Nacional de Recerca "Gregorio Marañón", a l'àrea de Medicina (des de 1997).
 • Premi Nacional de Recerca "Enrique Moles", a l'àrea de Ciència i Tecnologia Químiques (des de 2001).
 • Premi Nacional de Recerca "Alejandro Malaspina", a l'àrea de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals (des de 2001).
 • Premi Nacional de Recerca "Julio Rey Pastor", a l'àrea de Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (des de 2001).
 • Premi Nacional de Recerca "Juan de la Cierva", a l'àrea de Transferència de Tecnologia (des de 2001).
 • Premi Nacional de Recerca "Blas Cabrera", a l'àrea de Ciències Físiques, dels Materials i de la Terra.
 • Premi Nacional de Recerca "Pascual Madoz", a l'àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials (des de 2002).

La concessió dels Premis Nacionals de Recerca es realitza mitjançant un procediment de concurrència competitiva, conforme als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. El procediment s'inicia amb la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», podent convocar-se algunes o totes les modalitats indicades.

Les candidatures solament poden ser presentades per aquelles institucions o persones que es determinin en cada convocatòria, no sent possible la presentació per les pròpies persones candidates. Les persones candidates hauran d'haver realitzat a Espanya una part significativa de la seva carrera investigadora i estar desenvolupant una labor rellevant i reconeguda internacionalment al moment de la presentació de les seves candidatures.

Premis Nacionals de Recerca per a Joves

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, amb el ferm propòsit de fomentar les vocacions científiques i reconèixer el mèrit d'aquelles persones investigadores espanyoles que hagin aconseguit assoliments rellevants en les primeres etapes de les seves carreres, ha creat els Premis Nacionals de Recerca per a Joves dirigits a posar en valor el treball excel·lent i les contribucions científiques de persones investigadores espanyoles amb edat màxima de 40 anys.

Existeixen 10 modalitats de premis, que porten el nom de dones investigadores il·lustres, excel·lents en cadascuna de les seves respectives àrees de coneixement, corresponents a les següents àrees de coneixement:

 • Premi Nacional de Recerca “Margarita Salas”, a l'àrea de biologia.
 • Premi Nacional de Recerca “Matilde Ucelay” a l'àrea d'enginyeries i arquitectura.
 • Premi Nacional de Recerca “María Moliner”, a l'àrea d'humanitats.
 • Premi Nacional de Recerca “Gabriela Morreale”, a l'àrea de medicina i ciències de la salut.
 • Premi Nacional de Recerca “Ángeles Alvariño”, a l'àrea de ciències i tecnologies dels recursos naturals.
 • Premi Nacional de Recerca “Felisa Martín Bravo”, a l'àrea de ciències físiques, dels materials i de la terra.
 • Premi Nacional de Recerca “Maria Teresa Toral”, a l'àrea de ciència i tecnologia químiques.
 • Premi Nacional de Recerca “Ángela Ruiz Robles”, a l'àrea de transferència de tecnologia.
 • Premi Nacional de Recerca “María Andresa Casamayor”, a l'àrea de matemàtiques i tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Premi Nacional de Recerca “Clara Campoamor”, a l'àrea de dret i ciències econòmiques i socials.

La concessió dels Premis Nacionals de Recerca per a Joves es realitza mitjançant un procediment de concurrència competitiva, conforme als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. El procediment s'inicia amb la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», podent convocar-se algunes o totes les modalitats indicades.

Les candidatures solament poden ser presentades per aquelles institucions o persones que es determinin en cada convocatòria, no sent possible la presentació per les pròpies persones candidates. Les persones candidates hauran de tenir una edat màxima de 40 anys i estar desenvolupant una labor rellevant i reconeguda internacionalment en una institució espanyola al moment de la presentació de les seves candidatures.

Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el firme propósito de fomentar las vocaciones científicas y reconocer el mérito de aquellas personas investigadoras españolas que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras, ha creado los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes dirigidos a poner en valor el trabajo sobresaliente y las contribuciones científicas de personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años.

Existen 10 modalidades de premios, que llevan el nombre de mujeres investigadoras ilustres, sobresalientes en cada una de sus respectivas áreas de conocimiento, correspondientes a las siguientes áreas de conocimiento:

 • Premio Nacional de Investigación “Margarita Salas”, en el área de biología.
 • Premio Nacional de Investigación “Matilde Ucelay” en el área de ingenierías y arquitectura.
 • Premio Nacional de Investigación “María Moliner”, en el área de humanidades.
 • Premio Nacional de Investigación “Gabriella Morreale”, en el área de medicina y ciencias de la salud.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángeles Alvariño”, en el área de ciencias y tecnologías de los recursos naturales.
 • Premio Nacional de Investigación “Felisa Martín Bravo”, en el área de ciencias físicas, de los materiales y de la tierra.
 • Premio Nacional de Investigación “Maria Teresa Toral”, en el área de ciencia y tecnología químicas.
 • Premio Nacional de Investigación “Ángela Ruiz Robles”, en el área de transferencia de conocimiento.
 • Premio Nacional de Investigación “María Andresa Casamayor”, en el área de matemáticas y tecnologías de la información y las comunicaciones.
 • Premio Nacional de Investigación “Clara Campoamor”, en el área de derecho y ciencias económicas y sociales.

La concesión de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes se realiza mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El procedimiento se inicia con la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo convocarse algunas o todas las modalidades indicadas.

Las candidaturas solo pueden ser presentadas por aquellas instituciones o personas que se determinen en cada convocatoria, no siendo posible la presentación por las propias personas candidatas. Las personas candidatas deberán tener una edad máxima de 40 años y estar desarrollando una labor relevante y reconocida internacionalmente en una institución española en el momento de la presentación de sus candidaturas.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...