O Real Decreto 404/2020, do 25 de febreiro, establece que ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades correspóndelle a relación da Administración coas Reais Academias, as Academias de ámbito nacional e o Instituto de España (IDEE).

As Reais Academias son institucións de carácter centenario que constitúen o máis alto expoñente do coñecemento e participan, de forma particular, no fomento da divulgación e da cultura científica. Delas dedúcese un interese público de indubidable importancia, ademais, da consecución de diversos obxectivos que son propios do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades: o desenvolvemento da cultura, a educación, o coñecemento e a investigación. A razón da diversa natureza deste conxunto de entidades, conséguese, ademais, que se traten de forma transversal unha ampla variedade de materias.

De acordo con o establecido no Real Decreto 1160/2010, do 17 de setembro, polo que se regula o Instituto de España, forman parte deste diversas Reais Academias, entre outras: Real Academia da Historia; Real Academia de Belas Artes de San Fernando; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais; Real Academia de Ciencias Morais e Políticas; Real Academia Nacional de Medicamento de España; Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación de España; Real Academia Nacional de Farmacia; Real Academia de Enxeñaría, e Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras. Formando estas parte do Instituto de España, resulta indubidable a relación de dependencia directa que á súa vez xorde entre elas e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Instituto de España (IdeE)

O Instituto de España (IdeE) constituíuse como corporación nacional a título de máximo expoñente da cultura española na orde académica, cuxo obxecto era manter e estreitar a fraternidade espiritual do dez Reais Academias nacionais, auxiliándose e completándose entre si para a maior eficacia das súas tarefas e actividades, formando a superior representación académica nacional en España e no estranxeiro.

Real Academia Española

A Real Academia Española, fundada en 1713, é unha institución dedicada desde as súas orixes ao coñecemento da lingua española en todos os seus ámbitos e manifestacións: a súa estrutura interna, os seus usos e normas, así como a súa evolución e a súa diversidade. Desde a súa creación, a RAE vea polo bo uso e a unidade do español, patrimonio común de 580 millóns de persoas en todo o mundo. A súa autoridade foi outorgada polos propios hispanohablantes, verdadeiros donos do idioma, ao longo de máis de 300 anos. O amplo labor editorial da RAE estivo sempre baseada na elaboración do tres grandes códigos que regulan a norma dunha lingua: o bo uso do léxico, o dominio das regras gramaticales e a correcta escritura.

Real Academia da Historia

Institución dedicada ao estudo e investigación de, fundamentalmente, a Historia de España, Iberoamérica e o extremo Oriente hispano e á difusión, fomento e divulgación cultural de tales coñecementos mediante un amplo programa de publicacións, proxectos electrónicos, traballos de catalogación e dixitalización, elaboración continua de estudos e informes, ademais de ciclos de conferencias, exposicións, visitas guiadas e talleres de historia para profesorado de distintos niveis.

Real Academia de Belas Artes de San Fernando

Fomenta a creación artística, así como o estudo, difusión e protección das artes e patrimonio cultural. Posúe un dos Museos máis importantes de España e unha do tres Calcografías europeas.

Na actualidade componse de cincuenta e seis académicos, todos eles personalidades de recoñecido prestixio nos campos da arquitectura, pintura, escultura, música, cinema, arte gráfica, fotografía, deseño e historia e teoría da arte.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais

Fomenta o estudo, investigación e difusión social das Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas, Xeolóxicas e Biolóxicas e as súas aplicacións e promove o apoio a estas. Conta cunha biblioteca cunha colección de máis de 27.000 volumes.

Ademais, asesora ao Goberno en temas da súa competencia, especialmente nos de política científica que poidan ter transcendencia no desenvolvemento científico e tecnolóxico do país.

Real Academia de Ciencias Morais e Políticas

A Real Academia de Ciencias Morais e Políticas fundouse en 1857 e é un foro de encontro dos saberes sociais, económicos, filosóficos, políticos e xurídicos.

Considérase un espazo de debate, un centro difusor de coñecemento e un laboratorio de investigación e de crítica. Todo iso baseado na experiencia dos seus académicos, personalidades de gran relevancia na vida política, social e económica española dos dous últimos séculos.

Real Academia Nacional de Medicamento de España

Vela polo progreso, a investigación, a docencia e o maior coñecemento do Medicamento, a Saúde e a Sanidade. Fomenta e promove encontros científicos e elabora publicacións relacionadas con ciencia médica, en especial un dicionario de termos médicos en liña de acceso libre e gratuíto.

Alberga unha biblioteca médica especializada en fondos do s. XVIII e XIX, un amplo banco de imaxes e un museo de medicamento con exposicións temporais.

Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación de España

A investigación e o cultivo do Dereito, e ciencias afíns, e a contribución ao perfeccionamento da lexislación son os seus principais obxectivos.

Doutra banda, asume, entre outras, as seguintes funcións: o estudo e o ensino de toda clase de materias xurídicas, a organización e asistencia a congresos sobre temas xurídicos, a análise e a crítica doctrinal da xurisprudencia e a colaboración con entidades análogas de España e do estranxeiro.

Real Academia Nacional de Farmacia

Fomenta a investigación e o estudo das Ciencias Farmacéuticas e os seus afíns. Ademais, proporciona asesoramento a institucións públicas e privadas en todo o relativo ás Ciencias Farmacéuticas, ao medicamento e á promoción da saúde.

Por último, a Real Academia Nacional de Farmacia encárgase de elaborar informes ou ditames sobre as materias da súa competencia.

Real Academia de Enxeñaría

Promove a excelencia, a calidade e a competencia da Enxeñaría española nas súas diversas disciplinas e campos de actuación. Presta asesoramento estratéxico en materias que teñen que ver coa Enxeñaría e con áreas estreitamente relacionadas como: a dixitalización, a industrialización, o cambio climático, o medio ambiente, a enerxía, a innovación, o emprendimiento, o idioma como vehículo de difusión da Enxeñaría española e a educación.

Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras

Corporación de carácter científico e técnico cuxo obxectivo é a investigación, estudo e fomento das ciencias económicas e financeiras, mediante o labor investigador canalizada polo seu “Observatorio de Investigación Económico-Financeiro”, a colaboración internacional levada a cabo polo seu “Barcelona Economics Network” e a difusión das súas publicacións a través do Día Internacional do Libro de Investigación.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...