Real Academia Española

A Real Academia Española, fundada en 1713, é unha institución dedicada dende as súas orixes ao coñecemento da lingua española en todos os seus ámbitos e manifestacións: a súa estrutura interna, os seus usos e normas, así como a súa evolución e a súa diversidade. Dende a súa creación, a RAE vela polo bo uso e a unidade do español, patrimonio común de 580 millóns de persoas en todo o mundo.

A súa autoridade foi outorgada polos propios hispanofalantes, verdadeiros donos do idioma, ao longo de máis de 300 anos. O amplo labor editorial da RAE estivo sempre baseada na elaboración dos tres grandes códigos que regulan a norma dunha lingua: o bo uso do léxico, o dominio das regras gramaticais e a correcta escritura.

Real Academia da Historia

Institución dedicada ao estudo e investigación de, fundamentalmente, a Historia de España, Iberoamérica e o extremo Oriente hispano e á difusión, fomento e divulgación cultural de tales coñecementos mediante un amplo programa de publicacións, proxectos electrónicos, traballos de catalogación e dixitalización, elaboración continua de estudos e informes, ademais de ciclos de conferencias, exposicións, visitas guiadas e talleres de historia para profesorado de distintos niveis. 

Así mesmo, conserva un importantísimo patrimonio bibliográfico, artístico e cultural aberto á comunidade científica. 

Real Academia de Belas Artes de San Fernando 

Fomenta a creación artística, así como o estudo, difusión e protección das artes e patrimonio cultural. Posúe un dos Museos máis importantes de España e unha das tres Calcografías europeas.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais

Fomenta o estudo, investigación e difusión social das Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas, Xeolóxicas e Biolóxicas e as súas aplicacións e promove o apoio a estas. Conta cunha biblioteca cunha colección de máis de 27.000 volumes. 

Real Academia de Ciencias Morais e Políticas

Foro de encontro dos saberes sociais, económicos, filosóficos, políticos e xurídicos. Un espazo de debate, un centro difusor de coñecemento e un laboratorio de investigación e de crítica.

Real Academia Nacional de Medicina de España

Vela polo progreso, a investigación, a docencia e o maior coñecemento da Medicina, a Saúde e a Sanidade. Fomenta e promove encontros científicos e elabora publicacións relacionadas con ciencia médica, en especial un Dicionario de Termos Médicos online de acceso libre e gratuíto. Alberga unha Biblioteca Médica especializada en fondos do s. XVIII e XIX, un amplo Banco de Imaxes e un Museo de Medicina con exposicións temporais. 

Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación de España

A investigación e o cultivo do Dereito, e ciencias afíns, e a contribución ao perfeccionamento da lexislación son os seus principais obxectivos.

Real Academia Nacional de Farmacia

Fomenta a investigación e o estudo das Ciencia Farmacéuticas e os seus afíns. Ademais, proporciona asesoramento a Institucións públicas e privadas en todo o relativo ás Ciencia Farmacéuticas, ao Medicamento e á promoción da Saúde.

Real Academia de Enxeñaría

Promove a excelencia, a calidade e a competencia da Enxeñaría española nas súas diversas disciplinas e campos de actuación. Presta asesoramento estratéxico en materias que teñen que ver coa Enxeñaría e con áreas estreitamente relacionadas como a dixitalización, a industrialización, o cambio climático, o medio, a enerxía, a innovación, o emprendemento, o idioma como vehículo de difusión da Enxeñaría española e a educación. É unha Academia orientada á creación de valor para a Sociedade española a través do servizo ás súas institucións, universidades e empresas.

Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras

Corporación de carácter científico e técnico cuxo obxectivo é a investigación, estudo e fomento das ciencias económicas e financeiras, mediante o labor investigador canalizado polo seu “Observatorio de Investigación Económico-Financeiro”, a colaboración internacional levada a cabo por “Barcelona Economics Network” e a difusión das súas publicacións a través do Día Internacional do Libro de Investigación. 

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...