El Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, establece que al Ministerio de Ciencia e Innovación le corresponde la relación de la Administración con las Reales Academias, las Academias de ámbito nacional y el Instituto de España (IdeE).

Las Reales Academias son instituciones de carácter centenario que constituyen el más alto exponente del conocimiento y participan, de forma particular, en el fomento de la divulgación y de la cultura científica. De ellas se deduce un interés público de indudable importancia, además, de la consecución de diversos objetivos que son propios del Ministerio de Ciencia e Innovación: el desarrollo de la cultura, la educación, el conocimiento y la investigación. A razón de la diversa naturaleza de este conjunto de entidades, se consigue, además, que se traten de forma transversal una amplia variedad de materias.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España, forman parte de este diversas Reales Academias, entre otras: Real Academia de la Historia; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Real Academia Nacional de Medicina de España; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; Real Academia Nacional de Farmacia; Real Academia de Ingeniería, y Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Formando estas parte del Instituto de España, resulta indudable la relación de dependencia directa que a su vez surge entre ellas y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Instituto de España

El Instituto de España (IdeE) se constituyó como corporación nacional a título de máximo exponente de la cultura española en el orden académico, cuyo objeto era mantener y estrechar la fraternidad espiritual de las diez Reales Academias nacionales, auxiliándose y completándose entre sí para la mayor eficacia de sus tareas y actividades, formando la superior representación académica nacional en España y en el extranjero.

Real Academia Española

A Real Academia Española, fundada en 1713, é unha institución dedicada dende as súas orixes ao coñecemento da lingua española en todos os seus ámbitos e manifestacións: a súa estrutura interna, os seus usos e normas, así como a súa evolución e a súa diversidade. Dende a súa creación, a RAE vela polo bo uso e a unidade do español, patrimonio común de 580 millóns de persoas en todo o mundo.

A súa autoridade foi outorgada polos propios hispanofalantes, verdadeiros donos do idioma, ao longo de máis de 300 anos. O amplo labor editorial da RAE estivo sempre baseada na elaboración dos tres grandes códigos que regulan a norma dunha lingua: o bo uso do léxico, o dominio das regras gramaticais e a correcta escritura.

Real Academia da Historia

Institución dedicada ao estudo e investigación de, fundamentalmente, a Historia de España, Iberoamérica e o extremo Oriente hispano e á difusión, fomento e divulgación cultural de tales coñecementos mediante un amplo programa de publicacións, proxectos electrónicos, traballos de catalogación e dixitalización, elaboración continua de estudos e informes, ademais de ciclos de conferencias, exposicións, visitas guiadas e talleres de historia para profesorado de distintos niveis. 

Así mesmo, conserva un importantísimo patrimonio bibliográfico, artístico e cultural aberto á comunidade científica. 

Real Academia de Belas Artes de San Fernando 

Fomenta a creación artística, así como o estudo, difusión e protección das artes e patrimonio cultural. Posúe un dos Museos máis importantes de España e unha das tres Calcografías europeas.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais

Fomenta o estudo, investigación e difusión social das Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas, Xeolóxicas e Biolóxicas e as súas aplicacións e promove o apoio a estas. Conta cunha biblioteca cunha colección de máis de 27.000 volumes. 

Real Academia de Ciencias Morais e Políticas

Foro de encontro dos saberes sociais, económicos, filosóficos, políticos e xurídicos. Un espazo de debate, un centro difusor de coñecemento e un laboratorio de investigación e de crítica.

Real Academia Nacional de Medicina de España

Vela polo progreso, a investigación, a docencia e o maior coñecemento da Medicina, a Saúde e a Sanidade. Fomenta e promove encontros científicos e elabora publicacións relacionadas con ciencia médica, en especial un Dicionario de Termos Médicos online de acceso libre e gratuíto. Alberga unha Biblioteca Médica especializada en fondos do s. XVIII e XIX, un amplo Banco de Imaxes e un Museo de Medicina con exposicións temporais. 

Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación de España

A investigación e o cultivo do Dereito, e ciencias afíns, e a contribución ao perfeccionamento da lexislación son os seus principais obxectivos.

Real Academia Nacional de Farmacia

Fomenta a investigación e o estudo das Ciencia Farmacéuticas e os seus afíns. Ademais, proporciona asesoramento a Institucións públicas e privadas en todo o relativo ás Ciencia Farmacéuticas, ao Medicamento e á promoción da Saúde.

Real Academia de Enxeñaría

Promove a excelencia, a calidade e a competencia da Enxeñaría española nas súas diversas disciplinas e campos de actuación. Presta asesoramento estratéxico en materias que teñen que ver coa Enxeñaría e con áreas estreitamente relacionadas como a dixitalización, a industrialización, o cambio climático, o medio, a enerxía, a innovación, o emprendemento, o idioma como vehículo de difusión da Enxeñaría española e a educación. É unha Academia orientada á creación de valor para a Sociedade española a través do servizo ás súas institucións, universidades e empresas.

Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras

Corporación de carácter científico e técnico cuxo obxectivo é a investigación, estudo e fomento das ciencias económicas e financeiras, mediante o labor investigador canalizado polo seu “Observatorio de Investigación Económico-Financeiro”, a colaboración internacional levada a cabo por “Barcelona Economics Network” e a difusión das súas publicacións a través do Día Internacional do Libro de Investigación. 

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...