Institut d'Espanya

Instituto de España

Les Reals Acadèmies, sorgides de l'esperit de la Il·lustració i emparades per la Corona, van començar a constituir-se a Espanya al segle XVIII com a centres de cultiu del saber i de difusió del coneixement. Han estat i segueixen sent les entitats que representen l'excel·lència en els diversos camps de les ciències, les arts i les humanitats. Els seus valors essencials són, d'una banda, la categoria dels seus membres, en els qui concorren els més alts mèrits intel·lectuals i científics, i per un altre, la seva estabilitat i independència enfront d'interessos econòmics o polítics.

En l'època actual, tant o més que als segles passats, aquests valors d'excel·lència i independència justifiquen que les Reals Acadèmies, que es troben sota l'Alt Patronatge de La seva Majestat el Rei, tal com estableix l'article 62.j) de la Constitució, segueixin sent centres de pensament, de cultura i de recerca avançada, lliure i assossegada, que aportin llum sobre els complexos problemes del nostre temps.

L'Institut d'Espanya, corporació de dret públic regulada en el Reial decret 1160/2010, de 17 de setembre, reuneix a les Reals Acadèmies d'àmbit nacional per a la coordinació de les funcions que hagin d'exercir en comú. Formen part de l'Institut d'Espanya:

L'Institut d'Espanya està dirigit per una Junta Rectora, integrada per les persones que ocupin la Presidència o Adreça de cadascuna de les Reals Acadèmies integrades. La Presidència serà exercida, en torn rotatori anual, per una de les persones que la integren.

Segons l'establert en la Disposició Addicional setena del Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació, correspon a aquest Ministeri, a través de la seva Sotssecretaria, la relació administrativa amb les Reals Acadèmies i les Acadèmies d'àmbit nacional.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...