Avaluació

La política de cohesió del període 2014-2020 haurà d'orientar-se a resultats amb major intensitat que en períodes anteriors, amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020.

Els reglaments de la Unió Europea establixen l'obligació de dur a terme avaluacions d'eficàcia, eficiència i impacte de l'ajuda dels fons del Marc Estratègic Comú, amb l'objectiu de millorar la qualitat en l'execució i el disseny dels programes, i determinar els efectes dels mateixos en relació amb les metes de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Amb la finalitat de millorar la qualitat i el disseny de cada programa i de verificar la viabilitat dels seus objectius i metes, ha d'efectuar-se una avaluació exdavant dels mateixos, que es remetrà a la Comissió juntament amb el programa operatiu.

Durant el període de programació, les autoritats de gestió han de realitzar avaluacions per a estimar l'eficàcia i l'impacte del programa. Per a facilitar les decisions de gestió, ha d'informar-se al comité de seguiment i a la Comissió dels resultats de les avaluacions.

Així mateix, es realitzaran avaluacions expost dels programes, per a estimar l'eficàcia i l'eficiència dels fons i el seu impacte en relació amb els objectius globals dels propis fons i de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquestes avaluacions seran dutes a terme per la Comissió Europea.

El sistema d'indicadors serà una peça clau del sistema de seguiment i avaluació per al període 2014-2020. El sistema d'indicadors haurà d'incloure els indicadors comuns (definits per la Comissió i recollits en els reglaments), així com indicadors específics de programa. Tots estos indicadors, en funció de la seua naturalesa, es poden classificar en: indicadors de realització i indicadors de resultat. Una selecció d'estos indicadors configurarà el Marc de Rendiment, que ha de definir-se en cadascun dels programes amb la finalitat de facilitar el seguiment dels mateixos.

El Pla d'Avaluació FEDER 2014-2020 presenta una estructura en dos parts: una part comuna a tots els programes i una altra específica per a cadascun d'ells.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...