Parcs Científics i Tecnològics

Els Parcs Científics i Tecnològics són les zones urbanitzades gestionades per una entitat promotora, les parcel·les de la qual són ocupades única i exclusivament per entitats públiques o privades l'objectiu bàsic de les quals és afavorir la generació de coneixement científic i tecnològic i la promoció de la transferència de tecnologia. Un Parc pot estar localitzat en un o diversos enclavaments.

Convocatòria EQUIPA

Té per objecte promoure una investigació científica-tècnica de qualitat que potencie el desenvolupament d'activitats empresarials de R+D altament competitives i contribuir al desenvolupament regional, fomentar l'adquisició, actualització i manteniment d'equipament científic-tecnològic per a la realització d'activitats de R+D, per part d'empreses, centres tecnològics privats i centres privats de suport a la innovació.

MORATÒRIES PARCS

La disposició addicional centena/centena vintena primera de Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, establix que el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, previ informe preceptiu i vinculant de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos, podrà concedir a les entitats promotores dels parcs científics i tecnològics que ho sol·liciten expressament una moratòria sobre les quotes (amortització del deute més els seus interessos) amb venciment l'any 2017, quan aquest venciment siga conseqüència d'un procediment anterior d'ajornament de quotes per part del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Esta moratòria podrà concedir-se sempre que aquestes quotes hagueren sigut objecte de sol·licitud, per part de l'entitat promotora, per a acollir-se a algun dels procediments anteriors de moratòria previstos en anys precedents per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2011, 2012, 2013 i 2014 i tramitats pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, tot i que el resultat de la tramitació no fóra favorable a causa de no haver pogut aportar l'entitat promotora les garanties exigides.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...