Parques Científicos e Tecnolóxicos

Os Parques Científicos e Tecnolóxicos son as zonas urbanizadas xestionadas por unha entidade promotora, cuxas parcelas son ocupadas única e exclusivamente por entidades públicas ou privadas cuxo obxectivo básico é favorecer a xeración de coñecemento científico e tecnolóxico e a promoción da transferencia de tecnoloxía. Un Parque pode estar localizado nun ou varios enclaves.

Convocatoria EQUIPA

Ten por obxecto promover unha investigación científica-técnica de calidade que potencie o desenvolvemento de actividades empresariais de I+D altamente competitivas e contribuír ao desenvolvemento rexional, fomentar a adquisición, actualización e mantemento de equipamento científico-tecnolóxico para a realización de actividades de I+D, por parte de empresas, centros tecnolóxicos privados e centros privados de apoio á innovación.

MORATORIAS PARQUES

A disposición adicional centésima vixésima primeira de Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, establece que o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, previo informe preceptivo e vinculante da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, poderá conceder ás entidades promotoras dos parques científicos e tecnolóxicos que o soliciten expresamente unha moratoria sobre as cotas (amortización da débeda máis os seus intereses) con vencemento no ano 2017, cando este vencemento sexa consecuencia dun procedemento anterior de adiamento de cotas por parte do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Esta moratoria poderá concederse a condición de que ditas cotas fosen obxecto de solicitude, por parte da entidade promotora, para acollerse a algún dos procedementos anteriores de moratoria previstos en anos precedentes polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado para 2011, 2012, 2013 e 2014 e tramitados polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, aínda cando o resultado da tramitación non fose favorable por mor de non poder achegar a entidade promotora as garantías esixidas.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...