Seguiment i avaluació de l'EECTI 2021-2027

L'EECTI 2021-2027, com a marc de referència per a l'elaboració dels PEICTI i de les estratègies regionals, estarà sotmesa a un seguiment anual i a una avaluació que es realitzarà en dues fases: una avaluació intermèdia a meitat del període de vigència i una avaluació final un any i mitjà després de la seva finalització.

Per Acord del Consell de Ministres en la reunió celebrada el dia dinou d'octubre de dos mil vint-i-u s'aprova la creació del Comitè de Seguiment de l'EECTI, que té per objecte realitzar el seguiment anual de l'EECTI, identificar les àrees estratègiques en les quals Espanya presenta fortaleses en l'àmbit de la R+D+I, així com proposar l'adopció de les mesures necessàries per garantir l'adequada governança, i col·laborar en el compliment del sistema de seguiment i avaluació de l'Estratègia.

Aquest Comitè està compost per representants dels departaments ministerials i dels seus agents finançadors, de les CC.AA., dels agents executors de la R+D+I tant del sector públic com del privat i de la societat civil, recollint així representació de la quàdruple hèlix.

Per a la realització de les seves funcions comptarà amb el suport del Comitè del SICTI, que elaborarà la metodologia d'avaluació, determinant els indicadors quantitatius i qualitatius que s'utilitzaran per a la revisió de l'Estratègia i permetran adequar el disseny dels Planes Estatals cap al compliment de les recomanacions específiques de l'Informi país formulades per la Comissió Europea a Espanya en l'àmbit de la R+D+I.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...