Seguimento e avaliación da EECTI 2021-2027

A EECTI 2021-2027, como marco de referencia para a elaboración dos PEICTI e das estratexias rexionais, estará sometida a un seguimento anual e a unha avaliación que se realizará en dúas fases: unha avaliación intermedia a metade do período de vixencia e unha avaliación final un ano e medio despois da súa finalización.

Por Acordo do Consello de Ministros na reunión celebrada o día dezanove de outubro de dous mil vinte e un apróbase a creación do Comité de Seguimento da EECTI, que ten por obxecto realizar o seguimento anual da EECTI, identificar as áreas estratéxicas nas que España presenta fortalezas no ámbito do I+D+i, así como propor a adopción das medidas necesarias para garantir a adecuada gobernación, e colaborar no cumprimento do sistema de seguimento e avaliación da Estratexia.

Este Comité está composto por representantes dos departamentos ministeriais e dos seus axentes financiadores, dos CC.AA., dos axentes executores do I+D+i tanto do sector público como do privado e da sociedade civil, recollendo así representación da cuádrupla hélice.

Para a realización das súas funcións contará co apoio do Comité do SICTI, que elaborará a metodoloxía de avaliación, determinando os indicadores cuantitativos e cualitativos que se utilizarán para a revisión da Estratexia e permitirán adecuar o deseño dos Plans Estatais cara ao cumprimento das recomendacións específicas do Informe país formuladas pola Comisión Europea a España no ámbito do I+D+I.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...