Seguiment i avaluació de l'EECTI 2021-2027

L'EECTI 2021-2027, com a marc de referència per a l'elaboració dels PEICTI i de les estratègies regionals, estarà sotmesa a un seguiment anual i a una avaluació que es realitzarà en dos fases: una avaluació intermèdia a mitat del període de vigència i una avaluació final un any i mitjà després de la seua finalització.

Per Acord del Consell de Ministres en la reunió celebrada el dia dinou d'octubre de dos mil vint-i-u s'aprova la creació del Comité de Seguiment de l'EECTI, que té per objecte realitzar el seguiment anual de l'EECTI, identificar les àrees estratègiques en les quals Espanya presenta fortaleses en l'àmbit de la R+D+I, així com proposar l'adopció de les mesures necessàries per a garantir l'adequada governança, i col·laborar en el compliment del sistema de seguiment i avaluació de l'Estratègia.

Aquest Comité està compost per representants dels departaments ministerials i dels seus agents finançadors, de les CC.AA., dels agents executors de la R+D+I tant del sector públic com del privat i de la societat civil, arreplegant així representació de la quàdruple hèlice.

Per a la realització de les seues funcions comptarà amb el suport del Comité del SICTI, que elaborarà la metodologia d'avaluació, determinant els indicadors quantitatius i qualitatius que s'utilitzaran per a la revisió de l'Estratègia i permetran adequar el disseny dels Planes Estatals cap al compliment de les recomanacions específiques de l'Informe país formulades per la Comissió Europea a Espanya en l'àmbit de la R+D+I.

Indicadores EECTI 2021-2027

Colaboración territorial

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...