Capacitació

Un factor essencial en la protecció del benestar dels animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats científiques i de docència és l'adequada capacitació del personal encarregat del seu maneig.

D'aquesta qüestió s'ocupa l'article 15 del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer. Aquest article estableix el principi general que les persones que manegin els animals d'experimentació hauran de posseir una capacitació prèvia adequada, establint a continuació els requisits bàsics de capacitació dels quals han de disposar; s'atribueix als òrgans competents la responsabilitat de garantir per mitjà d'autorització o altres mitjans adequats la capacitació del personal per dur a terme les diferents funcions; s'estableix que la capacitació del personal podrà tenir una estructura modular basada, si escau, en guies, directrius o recomanacions de la Unió Europea, així com que els requisits mínims de formació s'hauran d'expressar en resultats d'aprenentatge i que el reconeixement de la capacitació del personal tindrà validesa en tot el territori nacional.

Els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, estan regulats en l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

Correspon als òrgans competents de les Comunitats Autònomes el reconeixement de la capacitació per a l'exercici de cadascuna de les funcions, mitjançant l'expedició d'un certificat de capacitació que habiliti per a l'acompliment d'aquestes funcions de manera autònoma, i que farà efecte en tot el territori nacional.

A aquests efectes, els òrgans competents del reconeixement de la capacitació han de comunicar al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats els cursos de formació reconeguts, en el termini de tres mesos des del seu reconeixement (article 18.4 de l'Ordre ECC/566/2015). Per a això, hauran de remetre el formulari de dades del curs. El reconeixement dels cursos de formació i de les seves corresponents diplomes farà efecte en tot el territori nacional.

D'altra banda, els òrgans competents portaran un registre del personal al que es reconegui la capacitació.

PLATAFORMA EUROPEA ETPLAS

La plataforma europea ETPLAS (Education and Training Platform for Laboratory Animal Science) ha creat una sèrie de mòduls virtuals de formació destinats al personal que treballa amb animals d'experimentació, gratuïts, amb finançament de la Unió Europea.

Es pot accedir a ells a través de la seva pàgina web (https://etplas.eu/learn/).

Els mòduls de formació actuals i els futurs que vagin apareixent en la plataforma, constitueixen una eina addicional, que poden considerar-se per a la seva integració tant als programes de formació per a l'obtenció de la capacitació inicial, com en la formació contínua que es requereix al personal que treballa amb animals d'experimentació. La realització aïllada dels mòduls no suposaria en cap cas l'obtenció de la capacitació per treballar amb animals d'experimentació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...