Capacitació

Un factor essencial en la protecció del benestar dels animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats científiques i de docència és l'adequada capacitació del personal encarregat del seu maneig.

D'esta qüestió s'ocupa l'article 15 del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer. Este article establix el principi general que les persones que manegen els animals d'experimentació hauran de posseir una capacitació prèvia adequada, establint a continuació els requisits bàsics de capacitació dels quals han de disposar; s'atribuïx als òrgans competents la responsabilitat de garantir per mitjà d'autorització o altres mitjans adequats la capacitació del personal per a dur a terme les diferents funcions; s'establix que la capacitació del personal podrà tindre una estructura modular basada, si escau, en guies, directrius o recomanacions de la Unió Europea, així com que els requisits mínims de formació s'hauran d'expressar en resultats d'aprenentatge i que el reconeixement de la capacitació del personal tindrà validesa en tot el territori nacional.

Els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, estan regulats en l'Orde ECC/566/2015, de 20 de març.

Correspon als òrgans competents de les Comunitats Autònomes el reconeixement de la capacitació per a l'exercici de cadascuna de les funcions, mitjançant l'expedició d'un certificat de capacitació que habilite per a l'acompliment d'eixes funcions de manera autònoma, i que farà efecte en tot el territori nacional.

A estos efectes, els òrgans competents del reconeixement de la capacitació han de comunicar al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats els cursos de formació reconeguts, en el termini de tres mesos des del seu reconeixement (article 18.4 de l'Orde ECC/566/2015). Per a açò, hauran de remetre el formulari de dades del curs. El reconeixement dels cursos de formació i de les seues corresponents diplomes farà efecte en tot el territori nacional.

D'altra banda, els òrgans competents portaran un registre del personal al que es reconega la capacitació.

PLATAFORMA EUROPEA ETPLAS

La plataforma europea ETPLAS (Education and Training Platform for Laboratory Animal Science) ha creat una sèrie de mòduls virtuals de formació destinats al personal que treballa amb animals d'experimentació, gratuïts, amb finançament de la Unió Europea.

Es pot accedir a ells a través de la seua pàgina web (https://etplas.eu/learn/).

Els mòduls de formació actuals i els futurs que vagen apareixent en la plataforma, constituïxen una ferramenta addicional, que poden considerar-se per a la seua integració tant en els programes de formació per a l'obtenció de la capacitació inicial, com en la formació contínua que es requerix al personal que treballa amb animals d'experimentació. La realització aïllada dels mòduls no suposaria en cap cas l'obtenció de la capacitació per a treballar amb animals d'experimentació.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...