Contractes laborals del personal investigador

Contrato predoctoral (R1)

Té per objecte la realització de tasques de recerca, en l'àmbit d'un projecte específic i nou, amb vista a l'obtenció del doctorat (personal investigador predoctoral en formació). El contracte també podrà tenir per objecte l'orientació postdoctoral per un període màxim de 12 mesos, respectant el màxim total. A més, el personal investigador predoctoral en formació podrà col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 180 hores durant el total del contracte, sense superar les 60 hores anuals.

La durada és d'1 any prorrogable, previ informe de la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb un límit de 4 anys o de 6 en cas de discapacitat. S'interromprà el còmput de durada del contracte durant el temps dedicat a permisos i excedències per maternitat, paternitat, gestació, lactància, incapacitat temporal, cuidat de menors, familiars o persones depenents, conciliació, violència de gènere o situacions anàlogues. Els períodes de temps dedicats al gaudi de permís a temps parcial o reduccions de jornada donaran lloc a la pròrroga del contracte pel temps equivalent a la jornada que s'ha reduït.

El contracte dona dret a una indemnització per finalització de contracte de 12 dies per any treballat.

Contracte d'accés de personal investigador doctor (R2/R3)

Té per objecte la realització primordialment de tasques de recerca, desenvolupament, transferència de coneixement i innovació, orientades a l'obtenció pel personal investigador d'un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional, que condueixin a la consolidació de la seva experiència professional. A més, el personal contractat podrà realitzar activitat docent fins a un màxim de 100 hores anuals.

La durada és d'un mínim de 3 anys i màxim de 6, o de 8 anys en cas de discapacitat. S'interromprà el còmput de durada del contracte durant el temps dedicat a permisos i excedències per maternitat, paternitat, gestació, lactància, incapacitat temporal, cuidat de menors, familiars o persones depenents, conciliació, violència de gènere o situacions anàlogues. Els períodes de temps dedicats al gaudi de permís a temps parcial o reduccions de jornada donaran lloc a la pròrroga del contracte pel temps equivalent a la jornada que s'ha reduït.

A partir del segon any de contracte, el personal contractat podrà sotmetre a avaluació l'activitat investigadora realitzada, que de ser positiva comportarà l'obtenció del certificat R3, que acredita com a personal investigador/a establert/a, i eximirà de parts de les proves per accedir a personal funcionari i laboral fix en Organismes Públics de Recerca, organismes de recerca de les Comunitats Autònomes, Universitats públiques, fundacions i consorcis del sector públic. En l'àmbit de la universitat el certificat R3 podrà compensar o eximir de l'avaluació dels mèrits investigadors per obtenir l'acreditació per a professor/a titular o permanent laboral. En el cas dels Organismes Públics de Recerca, eximirà de parts de les proves que es realitzin per a l'accés a l'escala de Personal Científic Titular i les de personal laboral fix.

El contracte dona dret a una indemnització per finalització de contracte de 12 dies per any treballat.

La convocatòria per a l'obtenció del certificat R3 serà realitzada per l'Agència Estatal de Recerca, i inclourà no solament l'avaluació intermèdia de les persones amb contracte d'accés, sinó també l'avaluació de la carrera d'investigadors/as nacionals i estrangers/as que acreditin la participació en programes postdoctorals.

Contracte d'investigador/a distingit/a (R4)

El seu objecte és l'adreça d'equips humans com a investigador/a principal, adreça de centres de recerca o transferència de coneixement i innovació, o d'instal·lacions i programes científics i tecnològics singulars de gran rellevància en l'àmbit de coneixement que es tracti. El personal contractat podrà realitzar activitat docent fins a un màxim de 100 hores anuals.

Es requereix el títol de doctor/a, prestigi reconegut i gaudir d'una reputació internacional consolidada basada en l'excel·lència de les seves contribucions en l'àmbit científic o tècnic. També es podrà celebrar amb personal tecnòleg/al fet que gaudeixi d'una reputació internacional consolidada basada en l'excel·lència de les seves contribucions tant en l'avanç de tècniques concretes de recerca, com en valorització i transferència del coneixement i innovació que hagi generat.

La durada del contracte serà la que les parts acordin.

Contracte indefinit d'activitats cientificotècniques

Pot accedir a aquest contracte qualsevol persona en possessió d'una Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Diplomatura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica, Grau, Màster Universitari, Tècnic/a Superior o Tècnic/a, títol de Doctor o Doctora, o una formació, experiència i competències concordes amb els requisits i tasques a exercir en la posició que es vagi a cobrir.

L'objecte del contracte és la realització d'activitats vinculades a línies de recerca o de serveis cientificotècnics, incloent la gestió cientificotècnica. Les línies es defineixen com un conjunt de coneixements, inquietuds, productes i projectes, construïts de manera sistemàtica al voltant d'un eix temàtic en el qual conflueixin activitats realitzades per un o més grups de recerca i requerirà el seu desenvolupament seguint les pautes metodològiques adequades en forma de projectes o contractes de R+D+I.

La durada del contracte és indefinida.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...