Contractes laborals del personal investigador

Contracte predoctoral (R1)

Té per objecte la realització de tasques d'investigació, en l'àmbit d'un projecte específic i nou, amb vista a l'obtenció del doctorat (personal investigador predoctoral en formació). El contracte també podrà tindre per objecte l'orientació postdoctoral per un període màxim de 12 mesos, respectant el màxim total. A més, el personal investigador predoctoral en formació podrà col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 180 hores durant el total del contracte, sense superar les 60 hores anuals.

La durada és d'1 any prorrogable, previ informe de la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb un límit de 4 anys o de 6 en cas de discapacitat. S'interromprà el còmput de durada del contracte durant el temps dedicat a permisos i excedències per maternitat, paternitat, gestació, lactància, incapacitat temporal, cuidat de menors, familiars o persones depenents, conciliació, violència de gènere o situacions anàlogues. Els períodes de temps dedicats al gaudi de permís a temps parcial o reduccions de jornada donaran lloc a la pròrroga del contracte pel temps equivalent a la jornada que s'ha reduït.

El contracte dona dret a una indemnització per finalització de contracte de 12 dies per any treballat.

Contracte d'accés de personal investigador doctor (R2/R3)

Té per objecte la realització primordialment de tasques d'investigació, desenvolupament, transferència de coneixement i innovació, orientades a l'obtenció pel personal investigador d'un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional, que conduïsquen a la consolidació de la seua experiència professional. A més, el personal contractat podrà realitzar activitat docent fins a un màxim de 100 hores anuals.

La durada és d'un mínim de 3 anys i màxim de 6, o de 8 anys en cas de discapacitat. S'interromprà el còmput de durada del contracte durant el temps dedicat a permisos i excedències per maternitat, paternitat, gestació, lactància, incapacitat temporal, cuidat de menors, familiars o persones depenents, conciliació, violència de gènere o situacions anàlogues. Els períodes de temps dedicats al gaudi de permís a temps parcial o reduccions de jornada donaran lloc a la pròrroga del contracte pel temps equivalent a la jornada que s'ha reduït.

A partir del segon any de contracte, el personal contractat podrà sotmetre a avaluació l'activitat investigadora realitzada, que de ser positiva comportarà l'obtenció del certificat R3, que acredita com a personal investigador/a establit/a, i eximirà de parts de les proves per a accedir a personal funcionari i laboral fix en Organismes Públics d'Investigació, organismes d'investigació de les Comunitats Autònomes, Universitats públiques, fundacions i consorcis del sector públic. En l'àmbit de la universitat el certificat R3 podrà compensar o eximir de l'avaluació dels mèrits investigadors per a obtindre l'acreditació per a professor/a titular o permanent laboral. En el cas dels Organismes Públics d'Investigació, eximirà de parts de les proves que es realitzen per a l'accés a l'escala de Personal Científic Titular i les de personal laboral fix.

El contracte dona dret a una indemnització per finalització de contracte de 12 dies per any treballat.

La convocatòria per a l'obtenció del certificat R3 serà realitzada per l'Agència Estatal d'Investigació, i inclourà no solament l'avaluació intermèdia de les persones amb contracte d'accés, sinó també l'avaluació de la carrera d'investigadors/as nacionals i estrangers/as que acrediten la participació en programes postdoctorals.

Contracte d'investigador/a distingit/a (R4)

El seu objecte és la direcció d'equips humans com a investigador/a principal, direcció de centres d'investigació o transferència de coneixement i innovació, o d'instal·lacions i programes científics i tecnològics singulars de gran rellevància en l'àmbit de coneixement que es tracte. El personal contractat podrà realitzar activitat docent fins a un màxim de 100 hores anuals.

Es requerix el títol de doctor/a, prestigi reconegut i gaudir d'una reputació internacional consolidada basada en l'excel·lència de les seues contribucions en l'àmbit científic o tècnic. També es podrà celebrar amb personal tecnòleg/al fet que gaudisca d'una reputació internacional consolidada basada en l'excel·lència de les seues contribucions tant en l'avanç de tècniques concretes d'investigació, com en valorització i transferència del coneixement i innovació que haja generat.

La durada del contracte serà la que les parts acorden.

Contracte indefinit d'activitats cientificotècniques

Pot accedir a este contracte qualsevol persona en possessió d'una Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Diplomatura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica, Grau, Màster Universitari, Tècnic/a Superior o Tècnic/a, títol de Doctor o Doctora, o una formació, experiència i competències concordes amb els requisits i tasques a exercir en la posició que es vaja a cobrir.

L'objecte del contracte és la realització d'activitats vinculades a línies d'investigació o de servicis cientificotècnics, incloent la gestió cientificotècnica. Les línies es definixen com un conjunt de coneixements, inquietuds, productes i projectes, construïts de manera sistemàtica al voltant d'un eix temàtic en el qual confluïsquen activitats realitzades per un o més grups d'investigació i requerirà el seu desenvolupament seguint les pautes metodològiques adequades en forma de projectes o contractes de R+D+I.

La durada del contracte és indefinida.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...