Avaluació de projectes per òrgans habilitats

La utilització d'animals en aquest context ha d'estar vinculada a procediments específics, inclosos dins del marc d'un projecte autoritzat, en centres usuaris autoritzats i realitzats per persones capacitades.

L'avaluació de projectes es realitza per òrgans habilitats, responsables de verificar que compleix amb els requisits establerts. L'objecte de l'avaluació és determinar si el projecte està justificat des del punt de vista científic o educatiu, la seva finalitat justifica la utilització d'animals i està dissenyat de manera que els procediments es realitzin de la forma més humanitària i respectuosa amb el medi ambient que sigui possible.

Els òrgans habilitats per a l'avaluació de projectes són designats pels òrgans administratius competents en les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, d'acord amb un procediment reglat que garanteixi la lliure concurrència de tots aquells que compleixin els requisits establerts en la normativa.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, a l'efecte de publicitat, ha de mantenir actualitzada la relació d'òrgans habilitats en cada comunitat autònoma (article 43.3. del Reial decret 53/2013, d'1 de febrer). Per a això, els òrgans administratius competents en les comunitats autònomes hauran de comunicar al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats qualsevol alta o baixa que causi l'òrgan habilitat al seu territori.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

  • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

  • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

  • Si heu detectat un error en el contingut...

  • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

  • Si la informació no us ha estat d’utilitat...