Personal investigador del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació

El personal investigador forma part del personal de recerca del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), que comprèn el personal investigador, el personal tècnic i el personal de gestió, administració i serveis relacionats amb la recerca, el desenvolupament, la transferència de coneixement i la innovació.

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic permet dictar normes singulars per al personal de recerca, per adequar aquest estatut a les peculiaritats d'aquest personal. Per això, la Llei 14/2011, d'1 de juny, de Ciència, la Tecnologia i la Innovació (LCTI) inclou un títol II específic regulador als recursos humans dedicats a la recerca, complementat amb les disposicions addicionals primera i relacionade.

Segons la LCTI, el personal investigador és el que, estant en possessió de la titulació exigida en cada cas, duu a terme una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, l'ús d'aquests coneixements per crear noves aplicacions, i la seva transferència i la seva divulgació.

El Marc Europeu de la Carrera Investigadora (2011) descriu quatre perfils de personal investigador, independents de qualsevol sector en particular:

 • R1 (Investigador/a en fase inicial)
 • R2 (Investigador/a reconeguda)
 • R3 (Investigador/a consolidat/a)
 • R4 (Investigador/a principal).

El personal investigador al servei de les Universitats públiques, dels Organismes Públics de Recerca i dels Organismes de Recerca d'altres Administracions Públiques pot estar vinculat amb l'organisme de destinació com:

 • Personal laboral, que pot ser fix, o ben contractat a través de les figures laborals recollides en la LCTI (contractes indefinits, predoctoral, d'accés de personal investigador doctor, i d'investigador/a distingit/a), o d'altres figures laborals de l'Estatut dels Treballadors, i en el cas del personal docent i investigador de les Universitats a través dels contractes laborals de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.
 • Personal funcionari, de les escales de Personal Científic Titular, Personal Investigador Científic i Professorat de Recerca dels Organismes Públics de Recerca, dels cossos docents universitaris (Catedràtiques i Catedràtics d'Universitat i Professores i Professors Titulars d'Universitat), o dels cossos i escales creats per les Comunitats Autònomes, entre uns altres.

Les entitats privades i la resta de les entitats públiques també poden utilitzar les figures contractuals laborals de la LCTI sempre que compleixin els requisits establerts en la disposició addicional primera de la LCTI.

L'Oferta d'ocupació pública aprovada anualment conté les places de personal investigador funcionari i personal investigador laboral fix de les Administracions Públiques.

Els criteris de selecció del personal investigador es basen en els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com de publicitat de les convocatòries i de les seves bases, Transparència, imparcialitat, professionalitat, independència i discrecionalitat tècnica dels òrgans de selecció, adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar, i agilitat en els processos de selecció, sense perjudici de l'objectivitat.

La Llei 17/2022, de 5 de setembre, que va modificar la LCTI, ha creat un nou itinerari científic en el sector públic encaminat a l'estabilitat:

 • Redefineix el contracte d'accés al Sistema i ho substitueix per un nou contracte d'accés de personal investigador doctor.
 • Crea un nou contracte indefinit per a línies de recerca o de serveis cientificotècnics.
 • Preveu la incorporació de personal estatutari investigador al Sistema Nacional de Salut.
 • Estableix mesures per a l'atracció del talent estranger i tornada del personal espanyol.
 • Redefineix el contracte d'investigador/a distingit/a per atreure personal científic i tècnic de prestig
 • En matèria d'igualtat proposa un abordatge dual, d'una banda, amb l'adopció de mesures concretes per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes en la R+D+I, i d'altra banda amb la configuració de la perspectiva de gènere com a eix transversal dels instruments de planificació dels agents públics.

Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar

 • Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...

 • Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...

 • Si heu detectat un error en el contingut...

 • Si heu detectat que el contingut no es mostra...

 • Si la informació no us ha estat d’utilitat...