O impulso da igualdade de xénero no sistema de ciencia e innovación ademais de ser un principio básico do dereito é garantía de excelencia no I+D+i, e ha de contribuír a:

 • Lograr unha igualdade real e efectiva entre mulleres e homes en todos os ámbitos e niveis da ciencia, a tecnoloxía e a innovación; aproveitando e retendo o talento, sen deixar a ninguén atrás.
 • Integrar a dimensión de xénero nas políticas, programas e proxectos de I+D+i.

A súa consecución ha de realizarse a través do deseño e seguimento de políticas específicas de igualdade no I+D+i e tamén da Integración da igualdade e a transversalidade de xénero nas políticas sectoriais de ciencia e innovación.

Todo iso realízase a través da Unidade de Igualdade, da Unidade de Mulleres e Ciencia e do Observatorio Mulleres, Ciencia e Innovación​​​​​​​, órganos situados no Gabinete da ministra na actual estrutura ministerial, froito do compromiso do Ministerio coa igualdade de xénero no sistema de ciencia, tecnoloxía e innovación.

Igualdade en cifras

A ciencia española aínda non goza dunha plena igualdade na participación de mulleres e homes no sistema de I+D+I.

Os datos dispoñibles a nivel xeral en España mostran desigualdade das mulleres respecto dos homes en distintas dimensións como: a segregación horizontal e vertical; a brecha salarial; as interrupcións e obstáculos na súa carreira profesional; o seu infrarrepresentación nos postos directivos ou de toma de decisións; ou o seu predominio nos traballos a tempo parcial. Todas estas áreas e outras específicas do ámbito da ciencia e a innovación, son áreas de actuación para unha plena igualdade de xénero no I+D+I.

Para a súa abordaxe é fundamental contar cun adecuado sistema estatístico e de indicadores. Dispor de datos diagnósticos detallados resulta clave para impulsar e facer seguimento das políticas de igualdade entre mulleres e homes no I+D+i e tamén no ámbito do departamento ministerial.

Políticas de igualdade

O impulso e seguimento das políticas, medidas e actuacións de igualdade no I+D+i e no ámbito do departamento ministerial realízanse a través da Unidade de Igualdade, a Unidade de Mulleres e Ciencia e do Observatorio Mulleres, Ciencia e Innovación.

Ademais, nos diferentes organismos públicos de investigación e de financiamento adscritos ou dependentes do Ministerio existen unidades ou grupos técnicos de igualdade para o impulso e seguimento dos plans e medidas de igualdade no ámbito dos seus respectivos organismos.

As estruturas legais e técnicas son básicas para que as políticas de igualdade cumpran con criterios de calidade e profesionalidade, para que exista un seguimento das súas actuacións e para que sexan sustentables no medio e longo prazo.

Distintivo de igualdade en I+D+i

A distintivo “Igualdade de xénero en I+D+I” é unha marca de excelencia que recoñece ás entidades que destaquen no desenvolvemento de políticas de Igualdade entre mulleres e homes no seu labor mediante a implantación de plans de igualdade e de integración da dimensión de xénero nos seus programas e proxectos.

A concesión desta distinción se instrumentaliza mediante convocatorias anuais nas que poden participar calquera entidade pública ou privada, que destaque, de forma integral na aplicación e nos resultados das medidas de igualdade de mulleres e homes desenvolvidas na súa organización en canto a: condicións de traballo, modelos de organización noutros ámbitos, existencia de protocolos e accións positivas en materia de igualdade e integración da perspectiva de xénero nos seus proxectos, etc.

Divulgación

Mediante esta sección quérese pór en valor a participación das mulleres en todos os ámbitos do I+D+i outorgando o recoñecemento que merece o seu labor investigador e innovador, fomentando así a difusión das contribucións das científicas no sistema español de I+D+i e apoiando a divulgación de publicacións, exposicións E materiais didácticos que axudan e reducir a tradicional invisibilidade das mulleres en ciencia, tecnoloxía e innovación.

Nos seguintes apartados recóllese a información máis relevante sobre Mulleres en Ciencia, Mulleres e Innovación, Vocacións STEM e Recursos didácticos para profundar na igualdade de xénero na ciencia, a tecnoloxía e a innovación. Inclúense materiais, guías e recursos para sensibilizar, fomentar e concienciar sobre a igualdade de xénero na ciencia, a tecnoloxía e a innovación.

Áreas prioritarias

As áreas de actuación prioritarias son:

 • Identificación e seguimento das desigualdades de xénero que persisten no sistema español de ciencia e innovación.
 • Visibilización da contribución de investigadoras e innovadoras.
 • Fomento de elección non estereotipada de estudos e profesións.
 • Eliminación de rumbos e obstáculos no desenvolvemento da carreira científica
 • Presenza equilibrada de homes e mulleres en todos os niveis e ámbitos, especialmente na toma de decisións.
 • Rumbos de xénero no acceso a procesos de selección e/ou financiamiento
 • Transformación da cultura organizacional cara a contornas igualitarias e diversas.
 • Dimensión de xénero no contido do I+D+i.

Ámbito internacional

O impulso e integración de igualdade de xénero en todos os ámbitos de I+D+i tanto a nivel internacional como da Unión Europea é tamén unha prioridade.

A Unidade de Mulleres e Ciencia é un axente proactivo no impulso das políticas da UE de igualdade de xénero en I+D+i a través de distintos foros.

Desde a UMyC promóvese:

 • O papel de España como referente na UE en políticas de igualdade en I+D+i.
 • A difusión e promoción de directrices europeas en materia de igualdade de xénero en I+D+i.
 • A internacionalización da ciencia e innovación española e a promoción da cooperación con terceiros países cumprindo con criterios de igualdade de xénero.
 • A xeración de redes e o intercambio de coñecemento e boas prácticas en materia de políticas de igualdade entre as institucións españolas que acceden a consorcios internacionais e financiamento europeo.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

 • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

 • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

 • Se detectou un erro no contido...

 • Se detectou que o contido non se mostra...

 • Se a información non lle foi de utilidade...