Neste apartado preséntase o Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación que se deriva da Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, así como os Programas de Actuación Anual asociados a devanditos plans.

Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI)

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EEICTI) desenvólvese no ámbito da Administración Xeral do Estado a través do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI), de carácter plurianual, no que se establecen as súas prioridades científico-técnicas e sociais.

Programas de Actuación Anual (PAA)

O Programa de Actuación Anual (PAA) é a ferramenta de planificación operativa, que recolle todas os recursos orzamentarios e o calendario previsto para o financiamento da I+D+i en España.

Cada ano elabórase un programa de actuación no que se integran todas as axudas previstas polos diferentes axentes de I+D+I no ámbito da Administración Xeral do Estado, para acadar os obxectivos definidos no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) vixente. Estes programas específicos son desenvoltos polos axentes de financiamento adscritos ao Ministerio de Ciencia e Innovación e as unidades dos ministerios sectoriais implicados.

Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación

O Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación, presentado o 9 de xullo de 2020, ten como obxectivo contribuír a que a ciencia e a innovación lideren as solucións á crise da Covid-19, ao tempo que tamén posibilita que se xeren industrias e empresas competitivas de alto valor engadido.

As 17 medidas do Plan de Choque supoñen compromisos de investimento en 2020 e 2021 por un total de 1.056 millóns de € en axudas directas ao sistema de ciencia e innovación. Están deseñadas para aliñarse e complementarse coas reformas e programas de medio e longo prazo do “Plan de Investimentos e Reformas para a recuperación da Economía”.

Plan de Incentivación - Horizonte Europa

Este Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, próximo Programa Marco de Investigación Europeo, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...