Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI)

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EEICTI) desenvólvese no ámbito da Administración Xeral do Estado a través do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI), de carácter plurianual, no que se establecen as súas prioridades científico-técnicas e sociais.

Programas de Actuación Anual (PAA)

O Programa de Actuación Anual (PAA) é a ferramenta de planificación operativa, que recolle todas os recursos orzamentarios e o calendario previsto para o financiamento da I+D+i en España.

Cada ano elabórase un programa de actuación no que se integran todas as axudas previstas polos diferentes axentes de I+D+I no ámbito da Administración Xeral do Estado, para acadar os obxectivos definidos no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) vixente. Estes programas específicos son desenvoltos polos axentes de financiamento adscritos ao Ministerio de Ciencia e Innovación e as unidades dos ministerios sectoriais implicados.

Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación

O Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación, presentado o 9 de xullo de 2020, ten como obxectivo contribuír a que a ciencia e a innovación lideren as solucións á crise da Covid-19, ao tempo que tamén posibilita que se xeren industrias e empresas competitivas de alto valor engadido.

As 17 medidas do Plan de Choque supoñen compromisos de investimento en 2020 e 2021 por un total de 1.056 millóns de € en axudas directas ao sistema de ciencia e innovación. Están deseñadas para aliñarse e complementarse coas reformas e programas de medio e longo prazo do “Plan de Investimentos e Reformas para a recuperación da Economía”.

Horizonte Europa

El Plan de Incentivación elaborado en el marco de la participación española en el programa Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, tiene por objetivo promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.

Plan Estratégico de Subvenciones (PES)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Plan Estratégico de Subvenciones es el plan en el que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones concretan los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...