Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI)

A Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EECTI) desenvólvese no ámbito da Administración Xeral do Estado a través do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI), de carácter plurianual, no que se establecen as súas prioridades científico-técnicas e sociais.

O Plan Estatal 2021-2023 está integrado por catro Programas Estatais que corresponden aos obxectivos xerais establecidos na Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (EECTI). Cada programa estatal conta á súa vez con subprogramas específicos para a correcta execución dos obxectivos expostos.

Programas de Actuación Anual (PAA)

O Programa de Actuación Anual (PAA) é a ferramenta de planificación operativa, que recolle todas os recursos orzamentarios e o calendario previsto para o financiamento da I+D+i en España.

Cada ano elabórase un programa de actuación no que se integran todas as axudas previstas polos diferentes axentes de I+D+I no ámbito da Administración Xeral do Estado, para acadar os obxectivos definidos no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) vixente. Estes programas específicos son desenvoltos polos axentes de financiamento adscritos ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e as unidades dos ministerios sectoriais implicados.

O Programa de Actuación Anual (PAA) é a ferramenta de planificación operativa que recolle todos os recursos orzamentarios e o calendario previsto para o financiamento do I+D+i en España.

Cada ano elabórase un programa de actuación no que se integran todas as axudas previstas polos diferentes axentes de I+D+i no ámbito da Administración Xeral do Estado, para alcanzar os obxectivos definidos no Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) vixente. Estes programas específicos desenvólvense polos axentes de financiamento adscritos ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e as unidades dos ministerios sectoriais implicados.

Plans para o fomento da ciencia e a innovación

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades no seu continuo labor de fomento e impulso da ciencia e a innovación desenvolve plans específicos de mellora. Algúns destes plans son, o Plan de Choque para a Ciencia e a Innovación, cuxo obxectivo é o de contribuír a que a ciencia e a innovación lideren as solucións á crise da COVID 19; e o Plan de atracción e retención de talento científico e innovador a España, cuxo propósito primordial é reter, recuperar e atraer o talento científico e innovador a España.

Horizonte Europa

O Plan de Incentivación elaborado no marco da participación española no programa Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea, ten por obxectivo promover a participación española e o liderado nos programas de I+D+i europeos optimizando o uso dos recursos dispoñibles, de acordo con as prioridades, fortalezas e intereses do noso país.

Plan Estratéxico de Subvencións (PES)

De conformidade co disposto no artigo 8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, o Plan Estratéxico de Subvencións é o plan no que os órganos das Administracións públicas ou calquera entes que propoñan o establecemento de subvencións concretan os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.

Seleccione o tipo de erro que desexa reportar

  • Se detectou que unha das ligazóns non leva a ningunha páxina...

  • Se detectou un erro de URL nunha ligazón...

  • Se detectou un erro no contido...

  • Se detectou que o contido non se mostra...

  • Se a información non lle foi de utilidade...